Nowe zasady powstawania solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców w ramach robót budowlanych

06-2017

Od 1. czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 7.04.2017 r., mająca na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności m.in. przez wykonawców robót budowlanych. Nowelizacja dokonuje szeregu zmian w jedenastu ustawach, m.in. modyfikuje reguły odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym, tj. art. 647 [1] Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z nowymi przepisami solidarna odpowiedzialność inwestora z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy powstanie, jeżeli:

  • wykonawca lub podwykonawca zgłosi inwestorowi szczegółowy przedmiot robót budowlanych podwykonawcy;
  • zgłoszenie będzie złożone na piśmie;
  • zgłoszenie zostanie złożone przed przystąpieniem podwykonawcy do realizacji robót;
  • inwestor w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą będzie obowiązywać, nawet mimo sprzeciwu inwestora.

Zgłoszenie nie będzie wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określą w umowie głównej, sporządzonej w formie pisemnej, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Ustawa przewiduje ograniczenie odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. Inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy do wysokości ustalonej w umowie pomiędzy podwykonawcą a wykonawcą, chyba że wysokość tego wynagrodzenia przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane ustalone w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą. W takiej sytuacji odpowiedzialność inwestora jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wykonawcy za roboty budowlane.

Nowelizacja art. 647 [1] K.c. nie będzie miała zastosowania do umów o roboty budowlane zawieranych w ramach zamówień publicznych. Zasady dotyczące sposobu zawierania umów oraz dokonywania bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców przez inwestora, czyli kreowania jego solidarnej odpowiedzialności regulowane są w art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy te stanowią lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego.