Kontrole ZUS groźne dla przedsiębiorców!

02-2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wzmożone kontrole przedsiębiorców, które ukierunkowane są na maksymalizację wpływów ze składek ubezpieczeniowych. Poniżej wskazujemy szczególne obszary ryzyka:

  • Kontrole umów cywilnoprawnych

    Wraz z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej 13 zł dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, organy kontrolne zapowiadają podwojenie liczby kontroli przedsiębiorców. W sposób oczywisty kontrole te, nakierowane są na możliwe przekwalifikowania istniejących umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Takie przekwalifikowanie wiąże się z natychmiastowym powstaniem zaległości podatkowych i ZUS po stronie podmiotu zatrudniającego, co w przypadku większej skali wykorzystywania umów cywilnoprawnych powodować będzie materialne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania danego podmiotu.

  • Kwestionowanie umów o dzieło

    Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia naszej kancelarii, spodziewamy się, że 2017 będzie kolejnym rokiem, w którym kontrole ZUS, będą kwestionowały zawierane przez przedsiębiorców umowy o dzieło. Rekomendowaną obroną przed powyższym zagrożeniem, jest dokonanie przeglądu zawartych umów i jeżeli okaże się to niezbędne wprowadzenie zmian minimalizujących istniejące ryzyka.

  • Przejęcie pracowników przez firmy zewnętrzne

    Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego z 8 lutego 2017 (sygn. akt I PK 72/16), potwierdził, że rzekoma optymalizacja zusowska polegającą na przeniesieniu pracowników do firmy zewnętrznej, nie zwalnia pracodawcy do uregulowania należności wobec pracowników i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy korzystający z tego typu optymalizacji, ponoszą zwiększone ryzyko wynikające z nieskutecznego przejścia pracowników i niesolidności podmiotu przejmującego tych pracowników.

Wszystkie powyższe obszary stanowią materialne ryzyko dla dalszego funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, mogą również przełożyć się na odpowiedzialność materialną, karną i karno-skarbową zarządów spółek oraz osób odpowiedzialnych za sprawy pracownicze i finansowe. Odpowiedni przegląd stosowanych umów i wprowadzenie ewentualnych zmian, powinno pozwolić ograniczyć Państwu te ryzyka. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych sprawdzeniem swojej sytuacji w świetle prawdopodobnej kontroli ZUS, do kontaktu z naszym zespołem HR services.