Alert prawny: Praca zdalna - projekt zmian KP w legislacji

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem dotyczącym zmian Kodeksu pracy, który przewiduje zastąpienie telepracy przez pracę zdalną („Projekt”).

Zmiany miały uelastycznić warunki home office, poluzować obowiązki stron i rozpowszechnić modele pracy hybrydowej. Niestety, efekt jest w głównej mierze odwrotny od spodziewanego. Wolna od formalizmów ma być tylko okazjonalna praca zdalna w wymiarze średnio 1 dnia miesięcznie. Wszelkie inne formy i modele pracy zdalnej mają być kwalifikowane jako praca zdalna w „pełnym zakresie” z wachlarzem obowiązków stron.

Termin wejścia w życie zmian nie jest jeszcze znany, ale z Projektu wynika, że pracodawcy będą mieć 6 miesięcy na wdrożenie zmian po wejściu w życie ustawy.

W praktyce, uchwalenie Projektu będzie oznaczać dla pracodawców konieczność:

 • rewizji dotychczasowego modelu wykonywana telepracy oraz innych hybrydowych form (np. okazjonalnej pracy zdalnej), oraz

 • dostosowania wewnątrzzakładowych dokumentów oraz porozumień indywidualnych z pracownikami do warunków pracy zdalnej, określonych w Projekcie.

Najważniejsze zmiany przewidziane Projektem, to:

 • Dwa modele pracy zdalnej:

  • pełna praca zdalna do której mają zastosowanie wszystkie wymogi,

  • okazjonalna praca zdalna (max. 12 dni w roku), do której nie mają zastosowania wymogi, za wyjątkiem niektórych obowiązków BHP.

 • Wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie pracy wymaga:

  • porozumienia ze związkami,

  • regulaminu, gdy brak jest możliwości zawarcia takiego porozumienia,

  • indywidualnego porozumienia z pracownikiem,

  • polecenia pracodawcy w sytuacjach wyjątkowych.

 • Koszty pracy zdalnej do poniesienia przez pracodawcę zostały doprecyzowane wskazując bezpośrednio również na koszty energii elektrycznej, dostępu do internetu i inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Pokrycie kosztów może być dokonane w formie odpowiednio skalkulowanego ryczałtu.

 • Nowe obowiązki i prawa BHP, w tym za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej odpowiada pracownik.

 • Forma elektroniczna została upowszechniona, jako forma komunikacji stron i realizacji obowiązków formalnych od strony HR.

Poszczególne rozwiązania przewidziane Projektem mogą ulec zmianie na dalszym etapie legislacji. Zespół prawa pracy kancelarii Bird & Bird monitoruje prace Rządu w tym zakresie i zaprasza do kontaktu we wszelkich aspektach związanych z prawem pracy.

Najnowsze

Powiązane obszary doradztwa