Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 roku również najmniejsi pracodawcy zostali objęci obowiązkiem utworzenia PPK.

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się ostatni, czwarty etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”), obejmujący pracodawców ze stanem zatrudnienia poniżej 20 osób zatrudnionych (wg stanu na 31 grudnia 2019r.). Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa”), podmioty te powinny najpóźniej do: 

  • 23 kwietnia 2021 roku zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, tj. umowę pomiędzy pracodawcą oraz instytucją finansową oferującą PPK, na podstawie której prowadzone będą PPK w zakładzie pracy; 
  • 10 maja 2021 roku zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, tj. umowę zawieraną przez pracodawcę w imieniu osoby zatrudnionej, na podstawie której następuje przystąpienie danej osoby zatrudnionej do PPK.

Zawarcie ww. umów powinno zostać poprzedzone konsultacjami w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, z powołaną do tego celu reprezentacją osób zatrudnionych albo z zakładową organizacją związkową, jeżeli została utworzona u pracodawcy.

Niedopełnienie obowiązku utworzenia PPK zagrożone jest, w zależności od wykroczenia, grzywną sięgającą do 1,5% funduszu wynagrodzeń, lub karą grzywny w wysokości od 1000 do 1.000,000 złotych.

Utworzenie PPK po stronie podmiotu zatrudniającego ma charakter obowiązkowy, natomiast przystąpienie do PPK przez osobę zatrudnioną ma charakter dobrowolny, a prawo to przysługuje zarówno pracownikom, jak i pozostałym osobom, za które pracodawca odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (np. osoby na umowach zlecenia).

Utworzenie PPK nie będzie obligatoryjne jedynie w przypadku: 

  • gdy na dzień 1 stycznia 2021 roku podmiot zatrudniający prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), w którym uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym, oraz odprowadza za uczestników składki w wysokości co najmniej 3,5% miesięcznego wynagrodzenia; 
  • mikroprzedsiębiorcy*, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, przy czym obowiązek utworzenia PPK może powstać w późniejszym etapie, w razie gdy dotychczas zatrudniona osoba zatrudniona zmieni zdanie w sprawie odprowadzania wpłat do PPK lub nowa osoba zatrudniona nie zdecyduje się na rezygnację z odprowadzania wpłat do PPK.

* zgodnie z ustawową definicją

Ponadto, pracodawca niemający siedziby w Polsce, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, że spoczywające na nim obowiązki w zakresie PPK będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

Kancelaria Bird & Bird wspiera klientów w przygotowaniu i tworzeniu PPK, jak i udziela bieżącego wsparcia w zakresie ich obsługi.

Najnowsze

Więcej

Zakres zmian wprowadzonych pakietem MiFID III i MiFIR II

maj 13 2024

Więcej

Parlament uchwalił ustawę o dostępności produktów i usług

3 min maj 06 2024

Więcej

Projekt nowelizacji specustawy dotyczący obywateli Ukrainy w Polsce jest już dostępny

3 minutes kwi 15 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa