Alert prawny: COVID-19

Według danych przekazywanych przez Polski Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) liczba zachorowań koronawirusem ("COVID-19") w Polsce rośnie z dnia na dzień. Ze względu na tempo jego rozprzestrzeniania na świecie, pracodawcy w Polsce podejmują działania prewencyjne w ich zakładach pracy.

Zakres kompetencji pracodawcy w zakresie podejmowania działań prewencyjnych i zabezpieczających nie jest jednoznaczny. Na gruncie prawa pracy podjęcie szczególnych, tymczasowych działań uzasadniają przepisy BHP. Dodatkowo część uprawnień pracodawcy wynika z wprowadzanych doraźnie aktów prawnych (np. możliwość skierowania pracownika na badania epidemiologiczno-sanitarne, czy zlecenie pracy zdalnej (ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem obowiązująca od 8 marca 2020 r. (Druk sejmowy)).

Ze względu na doniosłość sytuacji i realność zagrożenia jest uzasadnione przyjęcie przez pracodawcę szeregu działań profilaktycznych, celem ograniczenia ryzyka i odpowiedniego wewnętrznego zarządzania sytuacją w miejscu pracy tj. akcje informacyjne, dezynfekcje pomieszczeń biurowych, zapewnienie dodatkowych środków antybakteryjnych.

Niezależnie od działań profilaktycznych, rekomendowane jest stworzenie ram prawnych i organizacyjnych dla wprowadzenia tymczasowego sposobu zarządzania pracą poprzez wprowadzenie procedury wewnątrzzakładowej regulującej szczególny tryb postępowania w danym zakładzie pracy na czas występowania zagrożenia chorobą zakaźną. W procedurze pracodawca może dostosować wykorzystywane instrumenty (np. przymusowa praca zdalna, zbieranie dobrowolnych oświadczeń o przebywaniu na terytorium krajów z wysokim wskaźnikiem zachorowań, niedopuszczenie do pracy w uzasadnionych przypadkach) według potrzeb jego organizacji, stosując zasadę proporcjonalności.

Przy wprowadzania procedury, jak i ustaleniu działań konieczne jest zapewnienie ich zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Wydaje się, że zbyt daleko idącą z punktu widzenia prywatności pracownika byłoby systematyczne i codzienne zbieranie obowiązkowych oświadczeń o zdrowiu pracownika i dokładnych miejscach jego pobytu prywatnego. Jednak prawo ochrony danych osobowych współgra z ogólnymi celami prewencyjnymi pracodawcy w zakresie BHP, gdyż nie zabrania skierowania pracownika na pracę zdalną, dobrowolnego mierzenia temperatury pracownika przez samego pracownika, wprowadzenia procedur zakazu wstępu na teren zakładu pracy, zwłaszcza zakładu produkcyjnego osobom, które w ostatnich 14 dniach przebywały na obszarach zagrożonych czy niewpuszczenia osób, które w sposób oczywisty wykazują objawy COVID-19.

Bird & Bird wspiera w przygotowaniu i implementowaniu procedur zakładowych, w tym także w sytuacjach szczególnych tj. przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Najnowsze

Więcej

Zakres zmian wprowadzonych pakietem MiFID III i MiFIR II

maj 13 2024

Więcej

Parlament uchwalił ustawę o dostępności produktów i usług

3 min maj 06 2024

Więcej

Projekt nowelizacji specustawy dotyczący obywateli Ukrainy w Polsce jest już dostępny

3 minutes kwi 15 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa