Niejasne zasady przystępowania do PPK zatrudnionych osób w wieku 55-70 lat

Do 12 listopada 2019 r. prowadzone są zapisy do PPK dla osób zatrudnionych w największych firmach (250+). O ile zasady przystępowania osób w wieku 18-54 lat są jasne, to istnieją liczne wątpliwości co do warunków partycypacji osób w przedziale wiekowym 55-70 lat.

Ponieważ pracodawcy mają dodatkowe obowiązki informacyjne względem tej grupy oraz grożą im wysokie sankcje w przypadku niezawarcia umowy o prowadzenie PPK (grzywna do 1,000,000 zł), rekomendowane jest ostrożnościowe podejście przy stosowaniu zasad przystępowania do PPK osób w wieku 55-70 lat.

W szczególności:

  • osoby te, zatrudnione na dzień 1 lipca 2019 r. przystępują do PPK na swój wniosek (inaczej niż w grupie wiekowej 18 -54 lata, gdzie zapis jest automatyczny, gdy brak jest rezygnacji),
  • nie ma wymogu stażu pracy (inaczej niż w grupie wiekowej 18 -54 lata, gdzie co do zasady wymagany jest minimalny 3-miesięczny staż pracy).

Wyjątek

Powyższe zasady nie znajdują zastosowania dla osób nowozatrudnionych po 1 lipca 2019 r. (w przypadku firm z poziomem zatrudnienia 250+), które wcześniej były zatrudnione przez ten sam podmiot (np. na umowie o pracę, zlecenie), łącznie przez co najmniej 3 miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień nowego zatrudnienia.

Takie osoby nie przystępują do PPK na swój wniosek, ale powinny być automatycznie zapisywane przez pracodawcę do PPK. Chyba, że złożą rezygnację (tak samo, jak w grupie wiekowej 18 -54 lata, przy czym brak jest obowiązku posiadania 3-miesięcznego stażu pracy po dniu nowego zatrudnienia).

Obowiązki pracodawcy względem grupy wiekowej 55-70 lat

Każdy pracodawca zatrudniający osoby z grupy wiekowej między 55-70 lat powinien:

  • sprawdzić status zatrudnienia, czy kwalifikuje się do zgłoszenia automatycznego albo na wniosek,
  • zapewnić dodatkową komunikację dedykowaną do tej grupy,
  • odpowiednio informować nowozatrudnione osoby o możliwości przystąpienia do PPK bez względu na staż pracy. 

Kancelaria Bird & Bird wspiera klientów w przygotowaniu i tworzeniu PPK, jak i udziela bieżącego wsparcia w zakresie ich obsługi. Zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze

Więcej

Wpływ ustawy o dostępności produktów i usług na działalność banków

3 minutes maj 29 2024

Więcej

Zakres zmian wprowadzonych pakietem MiFID III i MiFIR II

maj 13 2024

Więcej

Parlament uchwalił ustawę o dostępności produktów i usług

3 min maj 06 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa