Nowy podatek od nieruchomości

Polski rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt wprowadza nowy podatek dochodowy od przychodów uzyskiwanych z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość przekracza 10 milionów złotych.

Założenia projektu

Podatek będzie dotyczył jedynie wybranych nieruchomości w postaci:

a)  budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego jako:

 • centra handlowe
 • domy towarowe
 • samodzielne sklepy i butiki
 • pozostałe budynki handlowo-usługowe

b)  budynku biurowego, z wyłączeniem, co do zasady, budynków rządowych i samorządowych.

Stawka

Stawka podatku wyniesie 0,042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawą opodatkowania będzie przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalonej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej przez podatnika ewidencji.

Należy podkreślić, że wskazany podatek będzie w całości odliczalny od podatku CIT. W konsekwencji nowy podatek obciąży tylko tych właścicieli nieruchomości komercyjnych, którzy nie płacą podatku dochodowego (nie wykazują dochodu).

Uzasadnienie

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, wprowadzenie proponowanego rozwiązania podyktowane jest tym, iż w wielu przypadkach podatnicy nie wykazują dochodów do opodatkowania lub wykazują dochody w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej działalności. Zdaniem twórców ustawy, oznaczać to może wykorzystywanie przez podatnika działań optymalizacyjnych. Jak wskazują, z punktu widzenia budżetu państwa sytuacja taka jest nieakceptowalna i wiąże się z podjęciem działań mających na celu zminimalizowanie takich możliwości.

Komentarz

Na początku tego roku Komisja Europejska uznała, że Polska, wprowadzając podatek handlowy naruszyła prawo unijne. Zobaczymy, czy Komisja zaakceptuje kolejną próbę polskiego rządu, aby nałożyć nowy podatek.

Więcej zmian

Poza nowym obciążeniem, ustawodawca wprowadza szereg zmian, które mają na celu wyeliminowanie, jak wskazuje, procederu sztucznego obniżania podstawy opodatkowania, poprzez m.in.: 

 • kompensowanie sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej
 • nadmierne finansowanie podatnika długiem
 • transferowanie dochodu podatnika do podmiotów położonych w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania
 • przeszacowywanie, bez wykazywania przychodów, wartości aktywów, w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych)
 • wykorzystywanie podatkowej grupy kapitałowej, jako instytucji służącej optymalizacji podatkowej.

 W tym celu ustawodawca proponuje m.in.:

 • wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika
 • modyfikację przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego)
 • modyfikację przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (Controlled Foreign Company – CFC)
 • modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK)
 • wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych
 • i wiele innych zmian.

Najnowsze

Więcej

Wakacje składkowe dla kontraktorów B2B

3 minutes cze 10 2024

Więcej

Rewolucja w obszarze cyberbezpieczeństwa – projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

cze 07 2024

Więcej

Wpływ ustawy o dostępności produktów i usług na działalność banków

3 minutes maj 29 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa