Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie audytów energetycznych

13 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej, która wejdzie w życie z dniem 1 października 2016 r. Zastąpi ona dotychczasową ustawę o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Zmiany na horyzoncie

Obowiązek ustanowienia nowych przepisów wynika z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (dalej: dyrektywa).

Nowa ustawa o efektywności energetycznej wprowadza wiele zmian w stosunku do obecnie istniejących rozwiązań prawnych. Do najważniejszych z nich należą:

  • Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych m.in. o odbiorców sprzedających gaz ziemny w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • Rezygnacja z przetargów (w celu uproszczenia procedury wydawania świadectw efektywności energetycznej) oraz zmiana procedury wydawania świadectw efektywności energetycznej
  • Ograniczenie możliwości uiszczenia opłaty zastępczej - możliwość uiszczenia opłaty zastępczej w 2016 r. wynosić będzie jedynie 30% zakresu nałożonego obowiązku (20% w 2017 r. i 10% w 2018 r.)
  • Obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Dla kogo audyt energetyczny?

Najwięcej kontrowersji budzą przepisy zobowiązujące przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) do przeprowadzania, co cztery lata, audytu energetycznego (tj. w praktyce audytu mającego dostarczyć danych służących do optymalizacji poziomu oszczędności energii).

Z powyższego obowiązku zwolnione zostały następujące podmioty:

  • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
  • Przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią określony w Polskiej Normie systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania, jeżeli w ramach tego systemu przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa
  • Przedsiębiorcy posiadający system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), jeżeli w ramach tego systemu przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Jaki to koszt?

Co do zasady, podmiotami zobowiązanymi do przeprowadzenia audytu energetycznego będą zatem duzi przedsiębiorcy. Z załączonej do projektu ustawy Oceny Skutków Regulacji wynika, że takowych jest 2583. Koszt sporządzenia audytu energetycznego może wynosić – w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa – kilkaset tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach nawet ponad milion złotych. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Energii, przy założeniu, że ponad połowa dużych przedsiębiorstw przemysłowych wprowadzi system zarządzania energią (co stanowi optymalne rozwiązanie pod względem ekonomicznym), łączny koszt audytów energetycznych wyniesie około 155 milionów złotych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może być przeprowadzony przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy (jeżeli podmiot takowy posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu tego rodzaju audytu) lub przez eksperta audytowanego przedsiębiorcy (jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy).

Zgodnie z przepisami przejściowymi, każdy ze zobowiązanych przedsiębiorców winien przeprowadzić swój pierwszy audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli de facto do końca września 2017 r. Ustawodawca zdecydował jednocześnie, że audyt energetyczny przeprowadzony przed dniem wejścia w życie analizowanego aktu (acz nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r.) uznany będzie za audyt energetyczny w rozumieniu nowej ustawy, jeżeli spełni on wymagania w niej przewidziane. O przeprowadzeniu takiego audytu przedsiębiorstwo powinno zawiadomić Prezesa URE w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Przedsiębiorca, który nie przeprowadzi audytu energetycznego naraża się na karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Kara pieniężna wymierzana będzie przez Prezesa URE w formie decyzji administracyjnej.

Materiał przygotowany został wyłącznie po to, aby poinformować Państwa o ważnych zagadnieniach prawnych. Nie stanowi porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji kogokolwiek z Państwa. W przypadku pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prosimy o kontakt z warszawskim biurem Bird & Bird.

Najnowsze

Więcej

Wakacje składkowe dla kontraktorów B2B

3 minutes cze 10 2024

Więcej

Rewolucja w obszarze cyberbezpieczeństwa – projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

cze 07 2024

Więcej

Wpływ ustawy o dostępności produktów i usług na działalność banków

3 minutes maj 29 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa