Muistettavaa henkilöveroilmoituksissa 2020

 Sami Tuominen, Matias Vikström

02-2021

COVID-19-pandemia teki vuodesta 2020 poikkeuksellisen monella tapaa. Paljon mediatilaa saivat muun muassa etätöihin ja -opetukseen siirtyminen, ravintoloiden ja muiden viihdepalveluiden sulkeutuminen asiakkailta sekä ennen kaikkea yritysten ja yksityishenkilöiden pandemiasta johtuvat taloudelliset ongelmat. 

Pandemian vaikutukset ovat säteilleet myös verotukseen, ja myös yksityishenkilöllä on syytä tarkastella monen osalta jo vakiintuneiksi käyneitä esitäytetylle veroilmoitukselle kirjattavia vähennysvaatimuksia. Alle olemme koonneet seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioon täyttäessänne veroilmoitusta verovuodelta 2020. Lista ei ole tyhjentävä, vaan jokaisen verovelvollisen on syytä arvioida muutkin mahdolliset vähennykset veroilmoitusta tarkistaessaan.

Pandemian vaikutuksia palkkatulojen tulonhankkimismenoihin ja matkakuluihin

Aikaisempiin vuosiin verrattuna merkittävimmät muutokset palkansaajien tulonhankkimismenoihin ovat todennäköisesti tapahtuneet niiden palkansaajien kohdalla, jotka vuoden 2020 aikana siirtyivät kokonaan tai merkittävissä määrin etätyöhön esimerkiksi omassa kodissa sijaitsevan työpisteen ääreen. Tällaisten palkansaajien on syytä tarkistaa mahdollisuutensa työhuonevähennykseen, joka myönnetään pääsääntöisesti kaavamaisena vähennyksenä. Toisin sanoen työhuonevähennyksen määrä on joko 900, 450 tai 225 euroa riippuen siitä, missä määrin työhuonetta käytetään ansiotulojen hankkimiseen. Mikäli palkansaaja on hankkinut oman tilan yksinomaan työskentelyä varten, on tällaisen tilan osalta mahdollista vähentää todelliset kustannukset, kuten vuokra tai vastike sekä sähkö- ja puhtaanapitokulut. 

Mikäli palkansaaja on joutunut itse hankkimaan työvälineitä kuten tietokoneen, näytön tai näppäimistön, on näistä mahdollista tehdä joko kertavähennys tai vuosittaiset poistot riippuen työvälineiden hankintahinnasta. Luonnollisesti työnantajan hankkiessa työvälineitä siten, että niiden omistusoikeus on työntekijällä, tulee työnantajalta varmistaa, että kyseiset työvälineet on ilmoitettu tulorekisteriin palkkana ja niiden käyvästä arvosta on toimitettu ennakonpidätys. Myös internet-yhteys on ainakin osittain vähennyskelpoinen tämän edellyttäessä kuitenkin sitä, että internet-yhteyttä on myös työkäytössä. On syytä huomata, että Verohallinto myöntää viran puolesta 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, jonka ylittävältä osalta vähennystä on mahdollista saada.

Matkakustannuksia on syytä tarkistaa ainakin silloin, jos työtä on tehty pääasiassa kotona pandemian alkamisen jälkeen, mutta vuoden 2020 verokortti on laskettu vuoden alussa huomioiden silloin vielä oletettavissa olleet matkakustannukset kodin ja työpaikan välillä. On hyvin mahdollista, että etätyöhön siirtymisen jälkeen kodin ja työpaikan välisistä matkakustannuksista ei synny kuluja, jotka ylittävät matkakulujen itsenäisen omavastuuosuuden, joka on 750 euroa. Niiden palkansaajien osalta, joille työnantaja ei ole tarjonnut maskeja, mutta jotka ovat velvoitettuja saapumaan omalle työpaikalleen, on Verohallinto ottanut käyttöön kaavamaisen maskivähennyksen, joka on 2 euroa jokaiselta päivältä, jolloin matkustetaan kodin ja työpaikan välisiä matkoja. Tällaisia päiviä on voinut syntyä 13.8.2020 jälkeen, jolloin THL antoi suosituksen maskien käyttämisestä julkisessa liikenteessä.

Lainat ja niiden korot

Verovuonna 2020 verovelvollisella on oikeus vähentää maksamistaan asuntolainan koroista 15 prosenttia. Asuntolainan korkovähennyksestä on kyse silloin, jos laina on otettu perheen vakituisen asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten. Sitä vastoin sijoitusasuntoa varten otettu laina katsotaan verotuksessa tulonhankkimislainaksi, jonka korot ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Molemmista edellä mainituista vähennys tehdään ensisijaisesti pääomatuloista ja toissijaisesti tietyiltä osin ansiotuloista.

Verovelvollinen on voinut ottaa myös muita lainoja, joiden korkojen vähennyskelpoisuus ratkaistaan lainan käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli laina on katsottavissa tulonhankkimislainaksi, ovat sen korot kokonaan vähennyskelpoisia sijoitusasunnon mukaan. Vaikka tulonhankkimisvelan korot ovatkin vähennyskelpoisia, on huomattava, että arvonsa esimerkiksi yritystoiminnan kaatuessa menettäneiden lainojen vähennyskelpoisuus on huomattavasti rajoitetumpaa. 

Komennusmiesten ns. Suomi-päivien laskeminen

Pandemian matkustamisrajoitukset ovat vaikuttaneet suunniteltujen ulkomaankomennusten toteutumiseen tai ne ovat keskeytyneet komennukselle lähtevästä tai sellaisella olevasta henkilöstä riippumattomasta syystä. Verohallinnon ohjeistus on tiivistetysti se, että joko Ulkoministeriön antamat kehotukset matkustamisen välttämisestä tai kohdevaltion viranomaisten antamat maahantulorajoitukset eivät johda Suomi-päivien kertymiseen, vaikka niiden johdosta Suomessa oleskelu pitkittyisikin. Verovelvollisen on kuitenkin syytä pitää kirjaa Suomessa oleskelun syystä, sillä matkustamisen rajoitteiden poistuttua alkavat Suomi-päivät taas kertymään, ja niiden ylittäessä lainsäädännössä säädetyn rajan menetetään myös ansiotulon verovapaus Suomessa.