Asiantuntijapalkkioiden vähennyskelpoisuus verotuksessa – ohjetta päivitetty

 Sami Tuominen, Antti Paloniemi, Peter Kjellberg

08-2018

Verohallinto on 13.8.2018 antanut uuden ohjeen (A67/200/2018) koskien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvien asiantuntijapalkkioiden tuloverotusta. Ohje on päivitetty versio Verohallinnon vuonna 2015 antamasta ohjeesta. Ohjetta on laajennettu koskemaan asiantuntijapalkkioiden käsittelyä muissakin kuin julkisesti noteerattuihin yhtiöihin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi ohjeessa on otettu huomioon asiantuntijamenojen verokäsittelyä koskeva korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2017:127.

 

Ohjeessa käsitellään osakkeiden hankintaan ja luovutukseen sekä yritysrakenteen järjestelemiseen liittyvien asiantuntijamenojen vähennyskelpoisuutta, kohdistamista ja jaksottamista yrityksen tuloverotuksessa. Asiantuntijamenojen verokäsittelystä ei ole yksityiskohtaista lainsäädäntöä ja niiden kohtelu on muotoutunut oikeus- ja verotuskäytännössä menon vähennyskelpoisuutta ja jaksottamista koskevien yleisten normien perusteella.

 

Ohjeessa esitetään osakkeiden hankintaan liittyvänä pääsääntönä, että asiantuntijakulut luetaan osakkeiden hankintamenoon, ellei verovelvollinen kykene luotettavasti osoittamaan muuta. Ohjeessa kuitenkin korostetaan, että viime kädessä rajanveto vuosikuluna vähennettävän menon ja osakkeiden hankintamenoon aktivoitavan menon välillä tehdään aina tapauskohtaisen selvityksen perusteella. Ohjeessa on otettu huomioon KHO:n viime vuonna antama ratkaisu 2017:127, jossa oli kysymys asiantuntijamenojen vähentämisestä tilanteessa, jossa konsernin rakennetta muokattiin veroneutraalein yritysjärjestelyin. Ratkaisussa verovelvollinen sai vähentää asiantuntijamenot kokonaan vuosikuluina ilman, että osaakaan kuluista olisi aktivoitu verovelvollisen perustaman yhteisyrityksen osakkeiden hankintamenoon.

 

Yritysjärjestelyiden toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua sekä toteutusta ja myös niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden käytöstä syntyneiden kustannusten käsittelyyn verotuksessa on syytä kiinnittää huomiota. Rajanveto esimerkiksi rahoituksen hankkimiseen liittyviin kuluihin ja muihin yrityskauppaan liittyviin asiantuntijakuluihin voi olla merkityksellinen kulujen vähennyskelpoisuutta tutkittaessa. Lisäksi merkitystä verokäsittelyyn voi olla sillä liittyvätkö kulut yritysrakenteen uudelleen järjestämiseen vai esimerkiksi puhtaasti osakekauppaan. Väärin käsitellyt asiantuntijakulut voivat johtaa niiden vähennyskelvottomuuteen verotuksessa tai veronoikaisuihin, joiden seurauksena voidaan määrätä veronkorotuksia.

 

Yritysjärjestelyiden yhteydessä ja niitä suunniteltaessa on tärkeää huomioida myös järjestelyihin liittyvät asiantuntijakulut, tarkistaa että asiantuntijatahojen lähettämät laskut on laadittu oikein ja dokumentoida tehdyt toimenpiteet, niiden kohteet ja tavoitteet sekä kustannukset riittävän huolellisesti. Myös asiantuntijamenojen arvonlisäverokäsittely on syytä varmistaa aina erikseen.

 

Bird & Birdin veroasiantuntijoilla on vuosien kokemus yrityskaupoista, strukturoinneista sekä niihin liittyvien asiantuntijakulujen käsittelystä tulo- ja arvonlisäverotuksessa. Lisätietoja antavat veroryhmämme vetäjä Sami Tuominen tiimeineen.