Luovutustappiot verotuksessa 2016

 Sami Tuominen

01-2016

Eduskunta on vahvistanut tuloverolain muutokset, joilla laajennetaan omaisuuden luovutuksesta syntyvien luovutustappioiden vähennysoikeutta verotuksessa. Ennen vuotta 2016 omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennettiin omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyi. Luovutustappiot eivät kuitenkaan olleet vähennyskelpoisia muista pääomatuloista eikä niitä otettu huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa.

Tuloverolain muutoksen myötä luovutustappioiden vähennysoikeus laajeni vuoden 2016 alusta lähtien. Laajennus koskee luonnollisten henkilöiden ja kotimaisten kuolinpesien verotusta, mutta ei esimerkiksi yhteisöjä, joilla on TVL-tulolähteen tuloa. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään jatkossakin ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta. Luovutustappiot vähennetään edelleen siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet. Jatkossa luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, vähennetään myös puhtaasta pääomatulosta ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Jos tappiota ei saa vähennettyä muistakaan pääomatuloista, vahvistetaan vähentämättä jääneestä osuudesta verovuoden luovutustappio, joka on vähennyskelpoinen viitenä seuraavana vuotena luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista. Omaisuuden luovutuksesta syntynyttä tappiota ei kuitenkaan oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa. Tappiot eivät myöskään siirry alijäämähyvityksenä ansiotuloverosta vähennettäväksi. Laajempaa vähennysoikeutta sovelletaan verovuonna 2016 ja sen jälkeen syntyneisiin luovutustappioihin.

Muiden verovelvollisten, kuten esimerkiksi yhteisöjen, verotuksessa luovutustappiot vähennetään edelleen ennen uudistusta voimassa olevien säännösten mukaisesti. EVL-toiminnassa syntyneet tappiot vähennetään rajoituksetta EVL-tuloja vastaan, kun taas TVL-omaisuuden luovutustappiot vähennetään TVL-omaisuudesta saatuja luovutusvoittoja vastaan verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena.

Veroryhmämme antaa mielellään lisätietoja uudistuksen vaikutuksista ja siitä, kuinka hyödyntää uudistusta luovutusvoittojen ja –tappioiden verotuksellisesti järkevässä realisoinnissa. Muutoksella voi olla vaikutusta siihen, onko esimerkiksi sijoitustoimintaa verotuksellisesti järkevämpää harjoittaa suoraan yksityishenkilönä vai sijoitusyhtiön kautta.