Muutoksia vuosilomalakiin

 Maisa Nikkola, Eila Ryyppö

03-2016

Eduskunta hyväksyi 9.3. muutoksia vuosilomalakiin, merimiesten vuosilomalakiin ja sairausvakuutuslakiin. Muutokset koskevat työntekijän omavastuupäiviä vuosilomalla sairastumisesta, vuosilomakertymän rajoittamista perhevapaiden aikana sekä työnantajan oikeutta vuosilomakustannuskorvauksiin.

Työntekijän omavastuuta vuosilomalla sairastamisesta muutettiin. Työntekijä voi jatkossa siirtää vuosilomaansa sairastumisen johdosta vasta kuuden loma-ajalle osuneen työkyvyttömyyspäivän jälkeen. Tässä on hyvä huomata, että muutos ei koske kaikkia työntekijöitä. Omavastuupäivät eivät nimittäin vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan, joten käytännössä muutos koskee vain työntekijöitä, joilla on lakisääteinen oikeus yli neljän viikon eli yli 24 arkipäivän vuosilomaan. Tämä muutos vaikuttaa jo esimerkiksi kesän 2016 kesälomissa.

Edellytykset työntekijän vuosiloman kertymiselle äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta ovat myös jatkossa aiempaa tiukemmat. Vuosilomalakia muutetaan siten, että työssäolon veroista aikaa on äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta jatkossa enintään kuusi kuukautta yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohden. Nykyisin lomaa kertyy koko vapaan ajalta. Uutta säännöstä sovelletaan 1.4.2016 alkavalta lomamääräytymisvuodelta kertyviin vuosilomiin, joten kesän 2016 vuosilomat annetaan vielä vanhojen säännösten mukaisesti. Samassa yhteydessä muutetaan työnantajien oikeutta sairausvakuutuslain mukaisiin vuosilomakustannusten korvauksiin siten, että työnantajilla on oikeus korvauksiin vain lakisääteisen vuosiloman ajalta.

Vuosilomalain uudistusten myötä työnantajan kannattaakin tarkistaa ja päivittää vuosilomakäytäntönsä tulevaa sääntelyä vastaavaksi sekä tarkastaa henkilöstöohjeiden päivittämistarve.

Kirjoitus on julkaistu myös Ajankohtaista työoikeudesta -blogissa.