Vårt internationella team erbjuder internationell och nationell rådgivning till offentlig sektor, leverantörer till offentlig sektor och institutioner som finansierar offentliga projekt på de viktigaste marknaderna i Europa.


Trots att lagstiftningen kring offentlig upphandling grundar sig på EU-fördraget och de olika europeiska upphandlingsdirektiven kan nationella upphandlingslagar och domstolspraxis variera kraftigt mellan olika länder. Regler och praxis förändras också i snabb takt. Det har i ett internationellt perspektiv generellt sett blivit alltmer effektivt att begära överprövning av upphandlingar, även i länder som Storbritannien där det traditionellt sett varit svårare att få bifall för sin talan i denna typ av mål.

Vi har erfarenhet av att biträda både upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer i komplexa upphandlingar och i överprövningar och skadeståndsmål och kan därför erbjuda integrerad rådgivning rörande upphandlingslagstiftningen, vid affärsförhandlingar, upprättande av avtal och överprövningar/tvistelösning. Klienter vänder sig till oss för det värde vi kan tillföra i upphandlingsprocessen. Det kan röra sig om rådgivning kring finansiering, strukturering av samarbeten kring anbud, hjälp med överprövning/tvistelösning eller bara en känsla för nästa steg.

Vi kan erbjuda experthjälp inom alla områden som rör offentlig upphandling:

  • planering och annonsering
  • utarbetande eller granskning av förfrågningsunderlag
  • anbudslämning
  • förhandling
  • utvärdering
  • tilldelning av kontrakt
  • avtalshantering
  • överprövning/tvistelösning