Med ett team på 230 specialister är Bird & Bird en stabil partner för dig i patentrelaterade frågor.

På en alltmer konkurrensutsatt marknad är det av avgörande betydelse för företag att utarbeta en patentstrategi som är i linje med dess affärsmål; optimalt utnyttjande av dess immateriella tillgångar.

Vi har arbetat med många av de mest innovativa bolagen i världen. Det har gett oss en stor erfarenhet av strategisk rådgivning och ovärderlig teknikkunskap.

Vi kan erbjuda en effektiv och ändamålsenlig service, både juridisk och teknisk, som matchar de speciella behov och utmaningar som våra klienter står inför. Vårt erbjudande omfattar alla patentrelaterade frågor från de inledande stadierna av konceptutveckling till internationell verkställighet.

I samtliga våra jurisdiktioner har vi regelbunden kontakt med lokala domstolar, inkluderande både specialistdomstolar och överinstanser, exempelvis representerar vi klienter inför europeiska patentverket (EPO). Vi har ett team som noga följer det planerade enhetliga patentsystemet i Europa och som för närvarande ger rådgivning i frågor som måste övervägas och beslutas om inför implementeringen.

Vårt specialistteam erbjuder en heltäckande service inkluderande:

  • Patent- och ansökningsstrategier
  • R&D-, licens- och know-how-avtal och andra kommersiella transaktioner
  • IP-utredningar och due diligence
  • Patentverkställighet, domstolsprocesser och tvistelösning
  • Rådgivning kring närliggande rättigheter, t.ex. SPC:s

Nyheter & event