Som ansvarig för vår Employment-grupp i Stockholm biträder jag våra klienter inom samtliga delar av arbetsrätten. Jag är också medansvarig för Bird & Birds internationella grupp för incitaments- och förmånsprogram.

Inom den svenska arbetsrättsgruppen arbetar vi mycket med internationella projekt, som till exempel omstruktureringar i samband med förvärv. Vi leder ofta projekt som omfattar ett stort antal länder. Vi biträder även vid avtal rörande företagsledning, incitaments- och förmånsprogram, pensioner och försäkringar, personuppgifter rörande anställda, kollektivavtal, företagshemligheter och andra lojalitetsfrågor samt restriktioner efter anställningens upphörande. I takt med att den globala arbetskraften blir alltmer rörlig, har jag utvecklat en verksamhetsgren som på effektivast möjliga sätt hanterar de frågor som uppstår när anställda flyttar mellan länder.

Inom tvistelösning har jag omfattande erfarenhet inom såväl det arbetsrättsliga området som förmåner och biträder våra klienter både i domstol och i skiljeförfaranden.

De senaste åren har det varit stort fokus på arbetsmiljöfrågor och jag hjälper våra klienter i allt som har med arbetsmiljö att göra, från framtagandet av interna riktlinjer och processer avsedda att förhindra hälsorisker på arbetsplatsen till hantering av tvister som uppkommer med anledning av skador eller olyckor.

  • Det faktum att många av våra klienter har en global närvaro innebär att jag är erfaren när det gäller att analysera projektplaner (omstruktureringar, förvärv med följande fusioner och avyttringar etc.) och att ge klienten råd angående vad som är möjligt, vad som innebär risk och vad som bör undvikas. Tillsammans med våra kollegor i Bird & Bird's internationella arbetsrättsgrupp har vi slutfört många komplexa projekt på ett sätt som har varit mycket uppskattat av våra klienter.
  • Prestationsrelaterade frågor är utmanande i Sverige ur ett arbetsrättsligt perspektiv och det har inneburit att jag nu har omfattande erfarenhet inte bara av att lösa konflikter utanför domstol utan också av att finna lösningar som båda parter kan acceptera. För min klient är det viktigt att inte kompromissa med företagets värderingar. Samtidigt är en effektiv lösning oftast bäst för båda parter, så att hitta en lösning som båda kan leva med är av avgörande betydelse.
  • Att hitta de rätta incitamenten för ett företags nyckelpersoner är utmanande i sig självt. Min del av arbetet är normalt att säkerställa att incitamentsplanerna är tydliga, att båda parter förstår hur de fungerar och vad som gäller under intjänandet eller vad som är effekten av att en anställd lämnar företaget (oavsett anledning).
  • Jag har framgångsrikt företrätt en klient (techbolag) i domstol rörande en tvist avseende ett pensionsåtagande.
  • En annan framgångsrik vinst var ett mål rörande företagshemligheter och avskedande vilket inkluderade effekten på ett incitamentsprogram i ett amerikanskt moderbolag.
  • På skiljedomssidan har jag vunnit fall rörande såväl avskedande av ledande befattningshavare som tvister rörande rätt till bonus/incitament.
Min utbildning
  • Stockholms universitet, jur.kand.
Mina medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund
  • Danmarks Advokatsamfund
  • The Law Society