Översikt

Jan har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och förhandlingar inom kommersiell fastighetsrätt och fastighetstransaktioner.

Jan biträder regelbundet klienter i fastighetsbranschen vid fastighetstransaktioner, exploatering, fastighetsutvecklingsfrågor och tvistlösning. Han är särskilt specialiserad på komplexa frågeställningar som innefattar rådgivning inom kommersiell fastighetsrätt i vid bemärkelse, dvs. kommersiell hyresrätt, markupplåtelser, plan- och bygglagsfrågor, fastighetsbildningar, entreprenadrätt, upphandlingar, associationsrättsliga frågor, EU-rättsliga statsstödsfrågor, kommunal- och förvaltningsrätt och miljörätt.

Jan var under åren 1997-2008 verksam som Stadsadvokat inom Stockholms kommuns stadsledningskontor, varvid han arbetade med juridisk rådgivning och förhandlingar inom fastighetsrätt och exploateringsfrågor rörande offentligt infrastruktur, liksom kommersiell avtalsrätt i offentligrättslig miljö och styrelsearbete i kommunala aktiebolag. Därutöver har Jan även lång erfarenhet av EU-rättsliga statsstödsfrågor och därmed sammanhängande konkurrensfrågor rörande bland annat fastigheter, infrastruktur och investeringar. 

Jan var också en expert i den statliga utredningen som avlämnade betänkandet SOU 2011:69 "Olagligt statsstöd, med förslag till ny lag"- ett tvärsnitt genom EU-rätt, grundlag, kommunalrätt, förvaltningsrätt, processrätt, förvaltningsprocessrätt, transparenslagstiftning mm.

Jan blev jur.kand vid Stockholms Universitet 1995 och gjorde tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt 1995-1997.

Jan talar svenska och engelska.

Nyheter & eventKontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post