PwC, Nils Brehmer och Prosolvias konkursbo förlikas

09-2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Nils Brehmer och Prosolvia Aktiebolags konkursbo har träffat en förlikning avseende den tvist i vilken hovrätten för västra Sverige meddelade dom den 15 augusti 2013 i mål nr T 4207-10. Förlikningslikviden uppgår till 742,5 Mkr och kommer att erläggas omgående. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB kommer att återkalla sitt överklagande till Högsta domstolen och parterna kommer gemensamt att hemställa om att målet ska avskrivas från vidare handläggning. Till följd av förlikningen kommer inte någon prövning att äga rum i Högsta domstolen.

Michael Frie och Ulf Mellqvist på Bird & Bird har biträtt Prosolvias konkursbo.

Lars Zetterberg, konkursförvaltare Prosolvia: "Med hänsyn till PwC:s försäkringsskydd och ekonomiska förhållanden samt processrisken och tidsfaktorn vid en prövning i HD innebär förlikningen ett tillfredsställande resultat för konkursboet eftersom alla fordringsägare får i stort sett fullt betalt".

Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC: "Vi anser att den förlikning som nu är träffad är den bästa lösningen i den uppkomna situationen för våra partners, medarbetare och kunder. Vi kan nu äntligen efter mer än 12 år lägga ärendet bakom oss och fullt ut fokusera på våra kunder."

Mer information:

Lars Zetterberg, konkursförvaltare Prosolvia, 031-10 54 66, lars.zetterberg@ackordscentralen.se

Martin Askman, presschef PwC, 0709-29 36 85, martin.askman@se.pwc.com