Ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

 Ersen Bethersen

04-2020

Lagen, som trädde i kraft 1 januari 2020, innebär att en ny oberoende nämnd ska pröva misstankar om forskningsfusk. Regelverket tillkom efter forskningsskandaler i sjukvården och innebär bl.a. att forskningshuvudmän inte längre själva får utreda misstankar om oredlighet i forskning utan det ska framöver anmälas till en nämnd, "Npof" (särskilt tillsatt av regeringen). 

Oredlighet i forskning innebär att en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Regleringen gäller för universitet, högskolor, statliga myndigheter, kommuner och landsting och enskilda utbildningsanordnare. 

Varje forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning, men forskningshuvudmän har det övergripande ansvaret över att arbetet utförs enligt god forskningssed. Om forskningshuvudmännen misstänker oredlighet ska handlingar i ärendet lämnas över till den särskilda nämnden. Forskningshuvudmännen ska inte kunna utreda sig själva utan är skyldiga att anmäla misstankar om forskningsfusk till nämnden. 

Den nya nämnden kommer att bestå av en ordförande och ett antal ledamöter.  Nämnden har till uppgift att pröva misstänkta fall av forskningsfusk och även ansvara för bl.a. omvärldsbevakning och kunskapsspridning.