Changes to Swedish discrimination law how will this affect employers

02-2017

"Den 1 januari 2017 infördes nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen(2008:567) som innebär ett större ansvar för arbetsgivare och utbildningssamordnare att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter.

Artikeln behandlar hur arbetsgivare och utbildningsanordnare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder (dvs. kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Vidare diskuteras hur arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras, kravet på hur arbetet ska dokumenteras löpande. Slutligen diskuteras hur de svenska reglerna skiljer sig åt från reglerna i Danmark och Finland."

Läs hela artikeln här