Nyheter inom marknadsratt juni 2006

07-2006

Förbud mot aggressiva affärsmetoder!

EU har antagit ett direktiv om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG). Bland de mest iögonfallande nyheterna är ett förbud mot aggressiva affärsmetoder och en sk svart lista över affärsmetoder som alltid skall anses förbjudna såsom t ex pyramidförsäljning och liknande förfaranden.

EU har antagit ett direktiv om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG). Bland de främsta nyheterna i direktivet märks ett förbud mot aggressiva affärsmetoder, t ex att inkastare för restauranger eller liknande använder sig av trakasserier, tvång eller omotiverad påverkan. En annan nyhet är en s k svart lista, d v s en förteckning över affärsmetoder som alltid skall anses vara otillbörlig och därmed förbjudna. Hit hör t ex pyramidförsäljning, leverans utan föregående beställning samt lockreklam när den marknadsförda varan till ett bra pris inte finns tillgänglig eller användning av förtäckta reklamreportage. Förteckningen kan endast ändras genom en översyn av direktivet.

Direktivet är tillämpligt på transaktioner som näringsidkare gör med konsumenter när dessa påverkas av otillbörliga affärsmetoder. Ytterligare förutsättningar för att direktivet skall vara tillämpligt är att affärsmetoderna påverkar beslut om att köpa eller inte köpa en produkt. Direktivet är inte tillämpligt på transaktioner mellan näringsidkare.

Enligt den svenska utredningen kommer minsta möjliga ingrepp att gälla när utredningen skall inkorporera direktivbestämmelserna i den nuvarande marknadsföringslagen. Den nuvarande konstruktionen i marknadsföringslagen med en generalklausul och specialbestämmelser kommer därför att behållas. Generalklausulen kommer dock att omfatta marknadsföring samt andra affärsmetoder.

Direktivet kommer att medföra ändringar i marknadsföringslagen (SFS 1995:450) som skall vara genomförda i svensk rätt senast den 12 december 2007. Den svenska utredningen lägger fram sitt slutbetänkande den 15 augusti 2006.

Flexiblare regler för TV-reklam?

EU-kommissionen presenterade i december 2005 ett nytt förslag till TV-direktiv. Reglerna för reklam i TV skall vara mer flexibla och TV-bolagen tillåts exempelvis förlänga reklampauserna samt välja lämplig tidpunkt för reklaminslagen.

EU-kommissionen presenterade i december 2005 ett nytt förslag till TV-direktiv. Direktivet skall utsträckas till att gälla alla audiovisuella mediatjänster, förutom TV även sändningar via Internet och mobiltelefon. Kommissionen vill göra reglerna för reklam i TV något mer flexibla. Enligt förslaget skall regeln om minst 20 minuter mellan reklaminslag tas bort. TV-bolagen skall även kunna välja lämplig tidpunkt för reklaminslaget. Tanken är dock att nyhetsprogram, filmer och barnprogram endast skall kunna brytas en gång under varje 35-minutersperiod. Högst 12 minuter per timme får utgöra reklam även i fortsättningen. Reklaminslag i gudstjänster skall enligt förslaget vara förbjudna. Förslaget omfattar även nya metoder att göra reklam som t ex delad skärm, interaktiv samt virtuell reklam. De nya reglerna skulle även tillåta produktplacering, under förutsättning att konsumenterna informeras om detta i början av programmet. Produktplacering i barn-, samhälls- samt nyhetsprogram kommer dock att vara förbjudet. Tobaks- och alkoholföretag skall inte få göra produktplaceringar.

Föregående samtycke för marknadsföring per telefon?

Konsumentminister Ann-Christin Nykvist vill utreda möjligheten att ändra reglerna för obeställd reklam per telefon så att den uppringde måste ge sitt godkännande på förhand till att bli uppringd av exempelvis ett telemarketingföretag. Regeringen vill även se över hur avtal skall slutas i samband med telefonförsäljning.

Debatten om den utbredda reklamtröttheten hos allmänheten är tidvis intensiv. Antalet personer som spärrat sitt telefonnummer mot reklam i det s k NIX-Telefon-registret har under det senaste året ökat kraftigt och uppgår f n till c a 1 200 000 telefonnummer. Det totala antalet telefonabonnemang i Sverige uppgår till omkring 4 000 000. I ett tilläggsdirektiv till utredningen rörande otillbörliga affärsmetoder överväger regeringen att förbjuda företag att marknadsföra och sälja per telefon om inte den uppringde först givit sitt godkännande till det, s k opt-in. Detta skiljer sig från vad som f n gäller i form av s k opt-out, d v s att marknadsföring inte är tillåten om den uppringde har motsatt sig detta genom att ha anmält sitt till telefonnummer till det s k NIX-Telefon-registret. Tilläggsdirektivet anger även att frågan om hur avtal skall slutas vid telefonförsäljning skall utredas. Utredningen skall lägga fram sitt betänkande den 15 januari 2007.