Utökad informationsskyldighet för arbetsgivare enligt nya regler i MBL

Från och med 1 juli 2005 är även kollektivavtalslösa arbetsgivare skyldiga att informera fackliga organisationer som har anställda hos arbetsgivaren. Skyldigheten fullgörs mot av facket utsedd informationsmottagare eller lokal facklig klubb på arbetsplatsen. Om någon sådan mottagare eller klubb inte finns måste arbetsgivaren direkt kontakta den fackliga organisationen.

Från och med den 1 juli 2005 gäller en utökad informationsskyldighet för arbetsgivare enligt medbestämmandelagen (1976:580) (MBL). Ändringarna har tagits in i 19a-b §§ samt 20 § MBL. Tidigare har informationsskyldigheten endast träffat arbetsgivare som varit bundna av kollektivavtal. De nya reglerna innebär att även arbetsgivare som saknar kollektivavtal skall fullgöra informationsskyldigheten gentemot facklig organisation som har anställda medlemmar hos arbetsgivaren. Det är dock precis som tidigare endast facklig organisation som har rätt till information. Icke organiserade arbetstagare har således även i fortsättningen inte rätt till någon information.

De företag som inte har kollektivavtal måste nu därför fortlöpande ta reda på om det finns anställda som är medlemmar i någon facklig organisation och om någon av dessa anställda medlemmar blivit utsedda av sin fackliga organisation att mottaga information. Har någon mottagare inte utsetts måste arbetsgivaren lämna informationen direkt till berörd facklig organisation centralt. Det är således arbetsgivaren som på eget initiativ måste ta reda på om de anställda är medlemmar i någon facklig organisation eller inte. Arbetsgivaren får inte utan vägande skäl motsätta sig att medlem som av sin fackliga organisation utsetts till informationsmottagare tar skälig ledighet för mottagandet. För det fall det finns lokal facklig representation på arbetsplatsen i form av en lokal facklig klubb skall informationsskyldigheten fullgöras mot denna.

Det som arbetsgivaren skall informera om har inte ändrats. Således skall arbetsgivaren enligt lagens lydelse fortlöpande hålla arbetstagarorganisationer som har medlemmar anställda hos arbetsgivaren informerade om verksamhetens utveckling produktionsmässigt och ekonomiskt samt om riktlinjerna för personalpolitiken.

Med att informationen skall lämnas fortlöpande menas att informationen skall lämnas så snart det kan ske. Det betyder inte att arbetsgivaren måste lämna information om alltför preliminära idéer och planer. Exempel på vad skyldigheten omfattar är produktionsteknik, organisation, planering och utveckling. Information skall även lämnas om ifrågasatta eller företagna omläggningar eller andra viktigare förändringar av drifts- eller arbetsförhållanden samt nya verksamhetsuppgifter, tillverknings-, framställnings- och arbetsmetoder.

Vad gäller ekonomi måste arbetsgivaren lämna sådan information att det blir möjligt för företrädare för de anställda att bilda sig en uppfattning om de ekonomiska förhållandena inom verksamheten samt dess framtidsutsikter. Det kan därför bli aktuellt att informera om konjunkturläge och marknadsutvecklingen inom aktuell bransch och särskilt hur denna påverkar den egna verksamhetens möjligheter, ekonomiska förutsättningar samt avsättningsmöjligheter. Lagtexten är dock inte så upplysande om informationsskyldighetens räckvidd. Vägledning om vilken omfattning informationsskyldighetens omfattning måste således sökas i tidigare praxis rörande kollektivavtalsbundna arbetsgivare samt i förarbetena till MBL. Enligt lagens förarbeten skall informationen även omfatta uppgifter av betydelse för att kunna bedöma utsikterna för framtiden, uppgifter som rör förfluten tid samt information om det aktuella läget.

Beträffande personalpolitiken omfattar skyldigheten principer och metoder för rekrytering, urval och befordran, utbildning, introduktion mm. Även principer för omplacering eller omskolning och omflyttning av personal omfattas. Informationsskyldigheten omfattar även statistik om personalens hälsa, sjukfrånvaro, inträffade olyckor och personalomsättning. Arbetsgivaren skall även informera om verkningarna för personalen av nedläggningar, driftsinskränkningar eller väsentliga förändringar av verksamheten. Slutligen omfattas även frågor som rör yrkesutbildning och rationaliseringar.

Det är nu således hög tid att fundera på hur denna informationsskyldighet skall hanteras på arbetsplatsen. Ta således reda på vilka som är fackligt anslutna, om någon eller några av dessa blivit utsedda till informationsmottagare och om inte, ta en direkt kontakt med berörda fackliga organisationer.

Utökad informationsskyldighet för arbetsgivare enligt nya regler i MBL