Coronaviruset har snabbt spridit sig över världen och spridningen i Sverige ser inte ut att mattas av inom den närmaste tiden. Vi arbetar nu intensivt med att bistå företag och organisationer som dagligen ställs inför juridiska frågeställningar som fram till nu hört till ovanligheterna. Kan arbetsgivare exempelvis införa reducerad arbetstid, motta lönekompensation och i så fall i vilken omfattning? Vilka försiktighetsåtgärder med avseende på anställda bör den ansvariga ledningen vidta? Vilka skyldigheter har man att lämna information om påverkan på den egna verksamheten i förhållande till kunder, leverantörer och andra parter som man har avtalsrelationer med? Vilka möjligheter kan uppkomma vid denna typ av oförutsedda händelser?

Våra specialister står redo att svara på alla typer av frågor om hur man ska hantera de juridiska konsekvenserna av de svårigheter som uppstått till följd av coronaviruset och hur man ska förhålla sig till nya och temporära regelverk och rekommendationer från lagstiftare och myndigheter. De rättsområden och frågeställningar som vi ser särskilt hög efterfrågan på är bl.a.:

 • Force majeure, hardship, material adverse change (MAC): När kan denna typ av lättnader göras gällande och vilka konsekvenser kan detta få? Vilka informationskrav gäller? Hur ska avtalsbestämmelserna tolkas? Kan man åberopa force majeure trots att bestämmelse om detta saknas i avtalet?

 • Stoppningsrätt och rätten att kräva förskott och säkerhet: Under vilka förutsättningar är jag skyldig att fortsätta leveranser på avtalade villkor och vad kan jag göra för att reducera min risk?

 • Företagsrekonstruktion: Vad innebär det för mig som leverantör när min kund ansöker om företagsrekonstruktion och hur gör jag för att bevaka mina rättigheter?

 • Personuppgifter: Vad får man fråga sina anställda om? Får man lämna vidare information om smitta? Finns det särskilda aspekter på det faktum att stora delar av arbetsstyrkan arbetar från hemmet? Hur ska känsliga uppgifter hanteras? Kan geodata användas?

 • Arbetsgivarens beslutanderätt i personalfrågor: Vilka begränsningar kan påföras medarbetare?

 • Neddragning av arbetsstyrkan: Vilka regler gäller för uppsägningar, permitteringar och avskedanden? Vad gäller avseende skyldigheten att utbetala lön?

 • Statliga subventioner: Kan neddragningar undvikas genom lönekompensation från staten? Vad behöver man uppfylla för att få bidrag och hur gör man?

 • Semester: Kan man begära att anställda tar semester nu när det är lugnare?

 • IT- och outsourcing-specifika frågor: Under vilka förutsättningar kan skyldigheter att vara on-site frångås? Vad gäller för avtalade servicenivåer och ansvar för hantering av driftstörningar?

 • IT-säkerhet och cyberangrepp: Hur hanteras eventuella ökade IT-relaterade risker orsakade av distansarbete?

 • Offentlig upphandling och anbud: Vilka möjligheter finns till direktupphandling eller förlängning och ändring av existerande avtal? Kan nya avtal ingås utan sedvanlig anbudsprocess eller genom förenklat förfarande?

 • Statligt stöd: Kan en tillämpning av lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagstiftning bli aktuell? Frågor kopplade till trepartsavtal, beslut, påbud och riktlinjer.

 • Bolagsstyrning: Vilka former och alternativ står till buds för att hålla styrelsemöten och bolagsstämmor utan att behöva träffas fysiskt? Under vilka förutsättningar och hur kan en utfärdad kallelse återkallas eller ändras?

 • Kapitaliserings- och likviditetskrav: Hur ska man förhålla sig till särskilda stödåtgärder?

 • Lånefinansiering: Hur bör förväntade och inträffade brott mot exempelvis finansiella åtaganden i låneavtal hanteras?

 • Informationsskyldighet för noterade bolag; Vad gäller exempelvis för vinstvarningar och ändringar i förhållande till tidigare offentliggjorda prognoser?

 • Omstruktureringar: Avyttringar, nedläggning och sammanslagningar.

 • Kapitalbrist: Styrelsens ansvar och skyldighet att agera.

 • Ställda säkerheter: Vilka former av säkerhet finns och hur står de sig i förhållande till varandra vid exempelvis en konkurs?

 • Hyresrättsliga frågor: Vilka alternativ finns för hyresgäster med betalningssvårigheter?

 • Entreprenadfrågor: Vad utgör grund för åberopande av hinder?

 • Resor och kulturarrangemang: Vad gäller för avbokning och annullering och vilken kompensation kan man erbjuda?

 • Skydd av patent och andra immateriella rättigheter: Hur kan jag skydda strategiska immateriella rättigheter mot en eventuell konkurs?

Bird & Birds svenska beredskapsteam koordineras av följande specialister:

Katarina Åhlberg tel +46 734 24 29 87
Arbetsrätt och allt i förhållande till anställda och anställningsvillkor

Hans Svensson tel. +46 734 24 20 48
Bolagsrättsfrågor, corporate governance, omstruktureringar och kapitalisering, finansieringsfrågor

Ola Lidström tel +46 703 96 44 45
Kapitalmarknadsfrågor, börsrätt

Mattias Lindberg tel +46 708 130 518
Force majeure (svensk rätt)
Avtal och avtalstolkning
Personuppgifter och allt i förhållande till hantering av hälsoinformation
IT-tjänster och outsourcing
Insolvens och allmänna omstruktureringsfrågor

Jan Berg tel. +46 734 24 20 50
Fastighetsrättsliga frågor

Carl-Magnus Uggla tel. +46 734 24 20 56
Skatterättsliga frågor

Gabriel Lidman +46 +46 734 24 20 27        
Immaterialrättsliga frågor

Arvid Bard Bringéus tel +46734242015
Offentlig upphandling och anbud, offentliga avtal och levarantörerkonkurrensrätt

William Langran tel +46734242026
Force majeure (internationella frågor)


Läs gärna mer på vår globala COVID-19-sida om vad som gäller inom olika jurisdiktioner här

Läs vår uppdaterade sammanställning gällande statliga stödåtgärder för företag här

Webinar

The application for the Swedish government short-time work subsidy (Sw. stöd vid korttidsarbete) opened on Tuesday, 7 April. Please Join our Employment team for a half-hour Webinar for our insights and thoughts on the application process.

Please note that, after the webinar, the Swedish government announced a temporary expansion of the short-time work model: during May, June and July 2020, it will be possible to put employees on 80 % leave with 88 % of regular pay and the government subsidy covering the major part of the salary costs.

We will cover this expansion as well as other practical aspects of the short-time work system in another forthcoming webinar. An invitation will be sent to you separately.

Please feel free to contact us if you have any questions!

The application for the Swedish government short-time work subsidy (Sw. stöd vid korttidsarbete) opened on Tuesday, 7 April. Since then over 24 000 companies have applied for the subsidy and it is evident that the subsidy is vital for employers in order to deal with the consequences of COVID-19.

The Agency for Economic and Regional Growth has provided additional guidance on how to schedule the reduced working hours and how to treat possible sickness absence or annual holidays scheduled during the short-time work. The Swedish government has now also proposed to enhance the subsidy with effect from May.