Breakfast club: Intern marknadsränta lägre än extern marknadsränta – Diligentiafallet

18 september 2012

Prissättningen av koncerninterna lån och andra ägarlån har i och med det s.k. Diligentiafallet fått förnyad aktualitet. I avgörandet konstaterade domstolen att det mellan ett moderbolag och ett dotterbolag finns särdrag som påverkar kreditrisken och som saknas när långivare och låntagare är fristående från varandra.

Förvaltningsrätten i Stockholm har med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens ståndpunkt i Diligentiafallet, i ett antal mål, ansett räntenivån på lån mellan bolag i intressegemenskap som för hög och underkänt ränteavdrag överstigande den räntenivån som domstolen anser vara marknadsmässig.

På seminariet går vi igenom Diligentiafallet och ger vår syn på Högsta förvaltningsdomstolens ståndpunkter och den rättstillämpning som fallet har gett upphov till.

Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Talare: Mahmut Baran

Anmäl dig här