Podsumowanie

Andrzej Walkiewicz jest ekspertem prawa energetycznego i rozstrzygania sporów.

Senior Associate w zespole Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie przez ponad 8 lat pracował jako radca prawny w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów.

Andrzej posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prawem energetycznym, dotyczących m.in.: koncesjonowania, taryf, źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych, gwarancji pochodzenia, przyłączania do sieci źródeł wytwórczych, w tym farm wiatrowych, stosowania zasady TPA, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych, przyznawania operatorom certyfikatów niezależności, kwestii związanych z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz pokrywania powstałych u wytwórców kosztów osieroconych, itp.

Prowadzi negocjacje, przygotowuje i opiniuje umowy dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Doradza oraz sporządza opinie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowuje dokumentacje przetargowe.

Andrzej ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych związanych z przemysłem energetycznym przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Brał udział w procesie legislacyjnym związanym z tworzeniem aktów szeroko rozumianego prawa energetycznego.

Andrzej Walkiewicz obsługiwał projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz procedury administracyjnej, które zdobywał w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Prokuraturze Rejonowej Praga-Północ oraz w kancelarii radców prawnych.

Andrzej jest autorem wielu publikacji, szkoleń i prelekcji z zakresu prawa energetycznego oraz procedury administracyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email