Tomasz Zalewski współautorem książki "Prawo sztucznej inteligencji"

06-2020

Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy na temat prawnych aspektów sztucznej inteligencji i prezentuje różne punkty widzenia na związaną z nią, złożoną problematykę prawną. Jest skierowana do prawników zajmujących się sprawami z zakresu nowych technologii oraz do osób zainteresowanych problematyką sztucznej inteligencji.

Pretekstem do powstania monografii była chęć udzielenia przez jej autorów odpowiedzi na postulaty i propozycje zawarte w „Białej księdze w sprawie sztucznej inteligencji" (ang. White paper on Artificial Intelligence – a European approach to excellence and trust), opublikowanej 19 lutego 2020 roku przez Komisję Europejską. Biała księga przedstawia propozycje działań wyznaczających przyszły kierunek unijnych regulacji oraz inicjatyw w dziedzinie prawa sztucznej inteligencji.

- Zaproszenie do napisania rozdziału na temat definicji sztucznej inteligencji było dla mnie dużym wyróżnieniem ale też wyzwaniem – mówi Tomasz Zalewski, partner Bird & Bird i jeden ze współautorów publikacji. Opracowana przez mnie propozycja definicji miała być bowiem punktem wyjścia dla analiz autorów kolejnych rozdziałów. W tym celu dokonałem zarówno przeglądu aktualnych propozycji takiej definicji jak też podjąłem próbę wskazania podstawowych elementów do ujęcia w modelowej definicji sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ta propozycja pozwoli zarówno na wytyczenie kierunku dalszych prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi sztucznej inteligencji, jak i umożliwi prowadzenie dyskusji o sztucznej inteligencji, w której wszyscy uczestnicy będą tak samo rozumieli to pojęcie. Obecnie bowiem, mimo tego, że sztuczną inteligencję uważa się za jeden z najważniejszych czynników wpływających na przemiany społeczne i rozwój gospodarczy, to prowadzone debaty na jej temat rzadko są poprzedzane zdefiniowaniem tego pojęcia. W rezultacie prowadzone są analizy na temat możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w różnych sferach naszego życia z użyciem niezdefiniowanego pojęcia AI i milczącym założeniem, że pojęcie to jest tak samo rozumiane przez wszystkich uczestników dyskusji, co najczęściej jest założeniem fałszywym - dodaje.

Monografia pod redakcją Luigi Lai i dr hab. Marka Świerczyńskiego - profesora UKSW powstała dzięki współpracy ponad 20 autorów - wybitnych pracowników naukowych, wykładowców akademickich i prawników zajmujących się praktycznymi aspektami AI (ang. Artificial Intelligence). Część opracowań jest wynikiem badań finansowanych z grantów naukowych.

Wydawcą książki jest C.H.Beck. Więcej informacji tutaj.