Dialogi techniczne dla Poczty Polskiej

 

06-2014

Prawnicy z warszawskiego biura Bird & Bird – Maciej Gawroński, partner zarządzający oraz Monika Kucharczyk, Małgorzata Darowska i Kuba Ruiz przeprowadzili dwa dialogi techniczne poprzedzające wszczęcie przez Pocztę Polską S.A. postępowania publicznego na zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej poprzez udostępnienie usług biznesowych. Prawnicy z warszawskiego biura Bird & Bird są pełnomocnikami Poczty Polskiej S.A. w ww. postępowaniu.

Celem przeprowadzonego dialogu technicznego było uzupełnienie przez wykonawców informacji niezbędnych Poczcie Polskiej S.A. do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W trakcie dialogu wykonawcy mieli również możliwość zgłaszania uwag i propozycji do treści wzoru umowy, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Przeprowadzone dialogi techniczne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony wykonawców oraz dostarczyły zamawiającemu różnorodnych informacji mogących mieć wpływ na treść dokumentów przetargowych.

W ocenie prawników Bird & Bird dialog techniczny jest niezwykle użytecznym narzędziem, które zwiększa transparentność postępowania publicznego oraz pozwala na zrównoważenie ryzyk mającej zostać zawartej umowy o zamówienie publiczne. W konsekwencji zwiększają się szanse udanej realizacji zamówienia i łatwiejsza jest wycena zamówienia zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawców. Dialog techniczny powinien być jak najczęściej wykorzystywany przez zamawiających, szczególnie w postępowaniach na usługi/dostawy systemów informatycznych.

 

Autorzy