Alert prawny: Wniosek o odroczenie płatności ZUS w związku z koronawirusem - Update

 Paula Koczara, Bartosz Wszeborowski

03-2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) przedstawił uaktualniony pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z zapłatą bieżących należności z tytułu ubezpieczenia społecznego. 

Propozycja ZUS nadal bazuje na umożliwieniu przedsiębiorcom opłacenia należnych składek w późniejszym terminie, ale obejmuje ona także przedsiębiorców, którzy uzyskali pomoc publiczną de minimis (niezależnie od jej wysokości), a sama możliwość jej uzyskania stała się prostsza, gdyż ZUS nie wymaga już przedsiębiorców wskazywania we wniosku danych finansowych.

Z przyczyn administracyjnych i organizacyjnych warto jak najszybciej skorzystać z przysługujących uprawnień, a tym samym składania do ZUS wniosków załączonych poniżej.

Formy pomocy

 • Odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.
 • Zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat, bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r. i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Kto może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorca mający problemy z bieżącym opłatą składek na rzecz ZUS z uwagi na COVID-19

Co powinno znaleźć się we wniosku?

 • Dane wnioskodawcy
 • Uzasadnienie w jaki sposób epidemia COVID-19 wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorcy i brak możliwości opłacenia w terminie należności

Jak złożyć wniosek?

Dalsze kroki

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ZUS wyśle umowę
  o rozłożenie zadłużenia na raty, bądź odroczenie terminu płatności wraz
  z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres
  e-mail lub pocztą (jeżeli email nie został wskazany)
 • Po akceptacji dokumentów należy je podpisać i przekazać poprzez: 
  • złożenie ich osobiście w skrzynce w placówce ZUS
  • pocztą
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail oddziału ZUS w postaci skanu. Jednakże taki przedsiębiorca będzie zobowiązany dosłać oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego pod rygorem nieważności umowy, a co za tym idzie, w tym wypadku spowoduje to naliczanie odsetek od należności na rzecz ZUS.

Bird & Bird wspiera przedsiębiorców we wszystkich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w zakresie komunikacji z ZUS.

Pobież wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości >>

Pobież wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość >>