Zmiany w prawie pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 

01-2017

Minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie współpracowników świadczących usługi na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług powinno być ukształtowane tak, aby wynagrodzenie za każdą godzinę współpracy wynosiło nie mniej niż 13 zł. Strony powinny w umowie określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Zleceniodawca musi zatem ukształtować na nowo postanowienia umów dotyczące wynagradzania współpracowników. Może to zrobić zawierając nowe umowy lub poprzez aneks do dotychczas obowiązujących. Naruszenie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Regulaminy wewnętrzne i Fundusz Świadczeń od 50 pracowników

Dotychczas pracodawca, który na dzień 1 stycznia każdego roku zatrudniał co najmniej 20 pracowników był (z pewnymi wyjątkami) zobligowany do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ("Fundusz"). Od 1 stycznia 2017 r. próg ten wzrósł do 50 pracowników. Podobnie jest z Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania, które również stały się obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Nowelizacja zakłada jednak, że pracodawca który zatrudnia co najmniej 20, ale mniej 50 pracowników, będzie nadal zobligowany do tworzenia regulaminów i Funduszu, jeżeli z wnioskiem o to wystąpią do niego zakładowe organizacje związkowe.

Więcej czasu na pozew

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy, ujednolicony termin na odwołanie do sądu pracy. Pracownik ma obecnie 21 dni na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia oraz roszczenia o nawiązanie umowy przy odmowie przyjęcia kandydata do pracy. Dotychczas terminy te wynosiły 7 dni przy odwołaniu od wypowiedzenia oraz 14 dni przy odwołaniu od zwolnienia dyscyplinarnego oraz roszczeniu o nawiązanie stosunku pracy.

Nowy termin na wydanie świadectwa pracy

Jeżeli w ciągu 7 dni od zakończenia umowy z pracownikiem, Pracodawca zawrze z pracownikiem kolejną umowę o pracę to nie będzie zobligowany do wydania pracownikowi świadectwa pracy, chyba że pracownik złoży o to wniosek (w formie papierowej lub elektronicznej). W przypadku braku chęci kontynuowania współpracy pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące wszystkich okresów zatrudnienia, co do których nie wydano świadectwa pracy wcześniej, w terminie 7 dni od rozwiązania umowy lub wniosku pracownika. Dotychczas pracodawca był zobowiązany do wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach łącznego czasu trwania umów na okres próbny i czas określony.

Umowa o współodpowiedzialność materialną pracowników

Nowelizacja doprecyzowuje obecny przepis, stanowiąc iż umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone im wspólnie przez pracodawcę jest zawierana z pracodawcą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Minimalne wynagrodzenie

W roku 2017 minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 2.000 zł brutto przy pełnym wymiarze godzinowym.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy do kontaktu z naszym zespołem ds. prawa pracy.

 

Autorzy