Nowy obowiązek raportowania niefinansowego dla banków i spółek giełdowych

05-2017

26 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ("ustawa").

Ustawa wprowadziła nowy obowiązek wdrożenia polityki antykorupcyjnej i corocznego monitorowania jej skuteczności.

Nowelizacja jest wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Nowelizacja ustawy swoim zakresem podmiotowym objęła:

  • jednostki będące spółkami kapitałowymi,
  • spółki komandytowo-akcyjne lub takie spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Pod warunkiem, że w roku obrotowym, za który powyżej wymienione spółki sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok, spełniają nastepujące przesłanki: 500 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz 85 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Wymóg dotyczący raportowania niefinansowego obejmuje informacje dotyczące kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu (tzw. sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR).

Zamieszczane w raporcie informacje niefinansowe powinny zostać przedstawione w zakresie, w jakim są one niezbędne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności. Wymagany zakres raportowania obejmuje opis modelu biznesowego jednostki, ujawnienie obecnego i przewidywanego negatywnego wpływu jednostki na otoczenie w ramach wskazanych obszarów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W każdym z tych obszarów wymagane jest przedstawienie: zidentyfikowanych ryzyk, podstaw zarządczych, polityk, wskaźników wyników oraz oceny poziomu wdrożenia i osiągnięcia efektu.

Co w przypadku, kiedy organizacja nie spełnia wymaganych kryteriów?

W tych okolicznościach zastosowanie będzie miała tzw. zasada comply or explain (stosuj albo wyjaśnij) zgodnie, z którą jeżeli podmiot nie posiada w danym obszarze odpowiedniej polityki, ma obowiązek ujawnienia tego faktu oraz podania przyczyn ich braku.

Jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

W przypadku grup kapitałowych, spółka zależna będzie zwolniona ze sporządzania jednostkowego oświadczenia nt. informacji niefinansowych, jeśli spółka dominująca obejmie ją skonsolidowanym oświadczeniem na temat informacji niefinansowych (i analogiczne zwolnienie dla sp. dominującej niższego szczebla). „Pośrednio” nowe wymogi będą mieć wpływ na spółki zależne, gdy tylko ich spółka-matka będzie objęta obowiązkiem raportowania na poziomie grupy.

Korzyści z wprowadzenia procesu raportowania niefinansowego to przede wszystkim:

  • wzmocnienie wiarygodności i transparentności w działalności organizacji,
  • wzmocnienie strategicznego planowania i wewnętrznych systemów zarządzania,
  • wzmocnienie relacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji oraz
  • zwiększenie możliwości dofinansowania i wiarygodności inwestorów.

Rok obrotowy 2017 będzie pierwszym rokiem obowiązywania przepisów dyrektywy i znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości, co z kolei oznacza, że 2018 będzie pierwszym rokiem publikacji raportu z danymi niefinansowymi. W kolejnych latach konieczne będzie również badanie osiągnięcia efektów wprowadzonych polityk.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag, pozostajemy do Państwa dyspozycji.