Komisja Europejska opublikowała nową strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europy

05-2015

Dnia 6 maja Komisja Europejska opublikowała nową strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, która określa planowane działania Komisji na najbliższe 18 miesięcy. Głównym celem strategii jest stworzenie wolnego, jednolitego rynku online dla towarów, osób, usług oraz kapitału w Europie. Ma to ułatwić konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzenie działalności online bez względu na przynależność państwową czy miejsce zamieszkania.

Komisja uważa, że obecny brak harmonizacji rynku online w Unii Europejskiej, jego rozdrobnienie oraz liczne bariery ograniczają dalszy rozwój tego rynku. Celem Komisji jest usunięcie tych barier i umocnienie europejskiego rynku usług internetowych.

Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorców do towarów i usług internetowych w Europie

Komisja stawia sobie za cel przełamanie barier w transgranicznej działalności internetowej. Ma to wzmocnić zaufanie konsumentów do transgranicznej sprzedaży towarów i usług online, a jednocześnie pomóc zapobiec nierównemu traktowaniu konsumentów.

 • Transgraniczne zasady handlu elektronicznego, którym konsumenci i biznes mogą zaufać: Komisja proponuje, aby prawo sprzedającego stało się punktem odniesienia dla wskazania głównych praw i obowiązków stron w umowach sprzedaży, w tym środków prawnych w przypadku niewykonania umowy oraz minimalnego okresu rękojmi służącej konsumentom.
 • Bardziej skuteczne i przystępne cenowo dostarczanie przesyłek: Komisja zapowiada działania dla poprawy przejrzystości cen dostaw oraz zwiększenia nadzoru nad transgranicznym rynkiem przesyłek kurierskich.
 • Zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego: Komisja zaproponuje odpowiednie przepisy dotyczące nieuzasadnionego blokowania geograficznego w 2016 r.
 • Łatwiejszy dostęp do treści cyfrowych. Nowoczesne prawo autorskie: Komisja planuje zmniejszyć różnice pomiędzy systemami prawa autorskiego w państwach członkowskich i ułatwić dostęp online do dzieł dla użytkowników z obszaru UE.
 • Ograniczenie obowiązków VAT przy sprzedaży transgranicznej: Zwolnienie z podatku VAT przy imporcie małych przesyłek od dostawców spoza UE zostanie zniesione, a obciążenia administracyjne przedsiębiorców wynikające z różnych systemów podatku VAT ulegną zmniejszeniu.
 • Badanie konkurencyjności rynku e-handlu: Komisja rozpocznie badanie sektorowe z zakresu handlu elektronicznego w celu zidentyfikowania ewentualnych zagadnień negatywnie wpływających na funkcjonowanie tego rynku.

Stworzenie odpowiednich warunków dla sieci i usług cyfrowych

Solidne i godne zaufania, szybkie i niedrogie sieci internetowe zapewniające ochronę prywatności konsumentów są niezbędne dla rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.

 • Reforma europejskiego prawa telekomunikacyjnego: Przychody z tytułu udostępnienia częstotliwości radiowych pozostaną w państwach członkowskich, ale sposób korzystania z tych częstotliwości będzie koordynowany na szczeblu unijnym. Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej zostanie poddana weryfikacji, w szczególności w zakresie roli i obowiązków uczestników rynku, działań promocyjnych na rzecz wspierania utworów europejskich oraz reklamy kierowanej do nieletnich.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa danych osobowych: W oparciu o nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które mają zostać przyjęte do końca 2015 r., Komisja dokona przeglądu dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, w celu zapewnienia jednolitych standardów dla wszystkich uczestników rynku.
Maksymalizacja potencjału wzrostu gospodarki cyfrowej

Podstawą większości działań gospodarczych staną się ekosystemy cyfrowe, sprzęt i oprogramowanie, aplikacje komputerowe, dane i integracyjne infrastruktury sieciowe. 

 • Budowa gospodarki danych: Uruchomiona zostanie inicjatywa "swobodnego przepływu danych", adresująca różnego typu ograniczenia w wykorzystaniu danych, przy zachowaniu jednak ochrony danych tak, aby przywrócić wiarę konsumentów i biznesu w sektor Big Data i wykorzystanie chmury obliczeniowej. 
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez interoperacyjność i standaryzację: Komisja będzie wspierać standaryzację technologii teleinformatycznych w UE w ramach zintegrowanego planu standaryzacji określającego priorytety i podstawowe normy sektorowe.
 • E-społeczeństwo: Komisja przedstawi nowy plan działania w zakresie e-administracji na lata 2016-2020. Nowy plan działania w zakresie administracji elektronicznej przewiduje połączenie rejestrów przedsiębiorców w całej Europie, a także przyspieszenie przejścia do e-zamówień publicznych i upowszechnienie elektronicznych metod uwierzytelniania.
 • Inwestowanie w jednolity rynek cyfrowy: Potrzebne są dalsze inwestycje, ponieważ środki publiczne i środki pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych są niewystarczające dla pokrycia niezbędnych inwestycji. Rządy państw członkowskich UE muszą współdziałać dla ułatwienia rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.

Plan stworzenia jednolitego rynku cyfrowego należy oceniać pozytywnie, jednak wciąż wiele kluczowych kwestii pozostaje do zidentyfikowania i rozstrzygnięcia. Mimo to propozycje Komisji wydają się być korzystne zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Niestety, założenia zaprezentowanej strategii nie odnoszą się do różnorodności językowej Europy, co w praktyce jest jedną z głównych barier dla rozwoju transgranicznego handlu internetowego. Dopóki więcej stron internetowych nie będzie działać w wielu językach, dopóty konsumenci nie będą szerzej korzystać z usług zagranicznych serwisów internetowych.

W strategii jedynie pobieżnie poruszana jest kwestia pozaeuropejskiego świadczenia usług online. Jeżeli jednak prawne regulacje UE będą zbyt różne od powszechnych standardów handlu elektronicznego, to może pojawić się niebezpieczeństwo, że europejski rynek cyfrowy będzie pomijany.

Powyżej zostały krótko opisane główne założenia propozycji KE. Bird & Bird przedstawi bardziej szczegółową analizę nowych propozycji Komisji, gdy pojawią się dalsze szczegóły.