Zapraszamy do zapoznania się z comiesięcznymi newsletterami poświęconymi zamówieniom publicznym

08-2014

Kryteria oceny ofert - listopad 2014
Kryteriami oceny ofert są: cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. W 2013 r. w przetargach unijnych cenę zastosowano jako jedyne kryterium oceny ofert w 92% przypadków. Nowelizacja PZP z 29 sierpnia 2014 r. poszerzyła pozacenowy, otwarty katalog kryteriów oceny ofert. Przykładowo, jako kryterium oceny ofert wskazuje się: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Mimo iż nowelizacja PZP miała rozwiązać problem związany z wyborem ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, zgodnie z rekomendacją UZP (wydaną po wejściu w życie nowelizacji) cena w dalszym ciągu powinna stanowić podstawowe i najważniejsze kryterium udzielenia zamówienia. Pobierz materiał>>>

Skutki nowelizacji PZP - październik 2014
W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwe, że jest to ostatnia nowelizacja przed implementacją dyrektyw zamówieniowych 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2014/23/UE. Termin implementacji dyrektyw upływa 18 kwietnia 2016 r. Zobacz zakres zmian. Pobierz materiał>>>

Przyczyny nieważności oferty przetargowej - wrzesień 2014
Odrzucenie oferty z powodu jej nieważności jest stosunkowo rzadkie. Niezbyt często również Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołania dotyczące nieważności oferty. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest możliwość konwalidowania niektórych uchybień (w trybie uzupełnienia z art. 26 ust. 3 PZP), które ostatecznie mogłyby doprowadzić do odrzucenia oferty z powodu jej nieważności. Pobierz materiał>>>

Innowacje - sierpień 2014
Innowacje (w tym ekoinnowacje i innowacje społeczne) to jeden z filarów strategii „Europa 2020” przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 3 marca 2010 r. "Europa 2020" (Horizon) określa cele i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010- 2020. Celem innowacji jest pomoc w wspieraniu strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Pobierz materiał >>>

Zmowy przetargowe - lipiec 2014
Zmowy przetargowe to antykonkurencyjne porozumienia. Ich celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub w inny sposób naruszenie konkurencji na rynku właściwym, w szczególności poprzez uzgadnianie zakresu prac lub ceny. Stronami zmowy przetargowej mogą być konkurenci – wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zmowa horyzontalna, pozioma) lub wykonawca/y i zamawiający – organizator przetargu (zmowa wertykalna, pionowa). Pobierz materiał >>>