Dokładamy wszelkich starań, aby wpływ naszej działalności na środowisko był minimalny. W tym celu odpowiedzialnie zarządzamy budynkami, minimalizujemy ilość wytwarzanych odpadów oraz stosujemy recykling wszędzie tam, gdzie to możliwe.

 
Zarzadzanie energia Odpady i recykling Proces przetargowy

Podroze Srodowisko pro bono


Zarządzanie energią

Regularnie sprawdzamy stan zużycia energii elektrycznej i zachęcamy naszych pracowników do zmniejszania jej zużycia np. poprzez wyłączanie urządzeń biurowych na noc i dni wolne od pracy. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zainstalowaliśmy wyłączniki światła z czujnikami ruchu. W innych miejscach wdrożyliśmy procedury których zadaniem jest zapewnienie, że światło nie pozostanie włączone na noc.Odpady i recykling

Korzystamy ze złożonego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją, który pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego papieru. W sytuacjach, kiedy drukowanie dokumentów jest konieczne, nasze drukarki standardowo pracują w trybie drukowania obustronnego. Całość papieru zużywanego przez nasze drukarki i kserokopiarki jest poddawana recyklingowi lub też pierwotnie pochodzi z przetwarzania wtórnego. Kasety na toner są zwracane do producenta w celu ponownego napełnienia lub poddania recyklingowi.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem kilku nowych inicjatyw mających za zadanie dalsze zwiększenie proporcji odpadów, które trafiają do obróbki wtórnej. Już teraz znakomita większość odpadów biurowych trafia do recyklingu (przy czym dokumenty poufne są najpierw niszczone w sposób niepozwalający na ich odtworzenie).

Kiedy tylko nie budzi to żadnych kontrowersji, zbędny sprzęt komputerowy i umeblowanie przekazujemy organizacjom charytatywnym. Telefony komórkowe są oddawane do obróbki wtórnej w wyspecjalizowanych instytucjach dobroczynnych.


Proces przetargowy 

Wszyscy nasi dostawcy są oceniani według szeregu kryteriów w celu zapewnienia, że spełniają nasze wysokie standardy pracy. W ramach takiej oceny wymagamy przedstawienia informacji o stosowanej polityce ochrony środowiska w ramach procesu przetargowego, w którym w miarę możliwości faworyzujemy korzystanie z produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego. Dotyczy to na przykład umów z usługodawcami odpowiedzialnymi za sprzątanie biur. 


Podróże

Firma stosuje politykę podróży służbowych mającą na celu osiągnięcie jak największych korzyści z usług przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu dbałości o środowisko. Polityka ta przewiduje przede wszystkim:

  • konieczność ograniczenia podróży służbowych do absolutnego minimum,
  • korzystanie z transportu kolejowego zamiast lotniczego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • korzystanie z transportu publicznego w miejsce samochodu służbowego w miarę możliwości oraz pod warunkiem bezpieczeństwa,
  • korzystanie z dostępnego w naszych biurach sprzętu do prowadzenia tele- i wideokonferencji w miejsce podróży na spotkanie.

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email