Indemnité de non-concurrence – Attribution du pouvoir d’imposition sous la convention Pays-Bas Belgique

05-2008

Actualité Fiscale Internationale, Mai 2008, N°5

Gedurende de voorbije jaren heeft de Belgische wetgever bijzondere aandacht

geschonken aan het verbeteren van het Belgische investeringsklimaat in onderzoek en ontwikkeling (hierna «O&O» of «R&D»). Een van de recentste fiscale incentives die in dit kader werd ingevoerd is de aftrek voor octrooi-inkomsten (artikel 205/1 - 4 van het WIB92). Mede in het licht van de «Lissabon verklaring» zijn onze directe buurlanden (Nederland en Luxemburg) tevens actiever geworden op dit vlak (voor een bespreking van de Luxemburgse octrooi-regeling: zie Int.Fisc.Act. 2008, 1/1; voor een Europese vergelijking: zie Int.Fisc.Act. 2007,8/4). Deze bijdrage heeft als doel een beknopt overzicht te geven van de kernpunten van het Nederlandse octrooiboxregime en tevens een overzicht van de belangrijksteverschilpunten met het Belgische systeem op te lijsten.