Työsopimuslakiin esitetty muutoksia

08-2016

Työsopimuslakiin on esitetty muutoksia, jotka tulisivat voimaan 1.1.2017 alkaen. Yhtenä muutoksena on esitetty, että pitkäaikaistyöttömän saisi jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Lisäksi koeaika pitenisi aiemmasta neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Työnantajalla olisi myös oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Lisäksi on esitetty työnantajan takaisinottovelvollisuuden lyhentämistä yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Työsuhteen jatkuttua 12 vuotta keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä, takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta.

Edellä esitetyistä muutosehdotuksista keskusteltiin eduskunnan täysistunnossa kesäkuun lopussa, jonka jälkeen kyseisiä muutoksia koskeva hallituksen esitys lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Asian käsittely jatkuu siis syksyn aikana, joten esityksen sisältöön saattaa tulla vielä muutoksia.

Lisätietoja: asianajaja, osakas Maisa Nikkola