1.1.2020 astui voimaan laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla, joka perustuu ns. DAC6 – direktiiviin. Lain tarkoituksena on parantaa EU:n jäsenvaltioiden veroviranomaisten tiedonsaantia rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, jotka saattavat sisältää veron kiertämistä tai välttämistä. Soveltamisalan ulkopuolella ovat siten puhtaasti kotimaiset järjestelyt. Velvoitteet kohdistuvat lähtökohtaisesti järjestelyjen välittäjiin.On kuitenkin huomattava, että asianomaisen verovelvollisen on tietyissä tilanteissa annettava Verohallinnolle tiedossaan, hallussaan tai määräysvallassaan olevat tiedot raportoitavista järjestelyistä, jos mikään palvelun tarjoaja ei ole velvollinen raportoimaan näitä tietoja. Ilmoittamatta jättäminen on sanktioitu. 

 Laissa on säädetty erityisistä tunnusmerkeistä, joista vähintään yhden tulee täyttyä, jotta järjestely olisi raportoitava. Suomessa sanktio raportoimatta jättämisestä on enimmillään 15 tuhatta euroa, mutta esimerkiksi Puolassa usein miljoonia euroja. Järjestelyn käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, ja kyse onkin mistä tahansa toimenpiteestä, kuten sopimuksesta tai transaktiosta, jossa osapuolina on vähintään kaksi valtiota, jossa jokin lain tunnusmerkeistä täyttyy. Tunnusmerkit on sääntelyssä jaettu kahteen eri kategoriaan.

Ensimmäisessä kategoriassa tunnusmerkit itsessään eivät vielä tee järjestelystä raportoitavaa, vaan lisäksi edellytetään että veroedun saaminen on se pääasiallinen hyöty tai yksi pääasiallisista hyödyistä joka jonkun tietyn järjestelyn avulla voidaan saavuttaa.

Toisessa kategoriassa jonkin tai joidenkin säädettyjen tunnusmerkkien täyttyminen tekee järjestelystä jo itsessään raportoitavan eikä edellä mainittua veroedun saamista edellytetä raportoinnin edellytyksenä. Esimerkkinä voidaan mainita laissa säädetyt siirtohinnoittelua koskevat tunnusmerkit.    

Lakia sovelletaan myös taannehtivasti järjestelyihin, joiden ensimmäinen vaihe on toteutettu 25.6.2018 tai sen jälkeen ja määräaika mahdolliselle raportointivelvollisuudelle jo toteutettujen järjestelyjen osalta päättyi 31.8.2020. Uusien järjestelyjen osalta määräaika on lähtökohtaisesti 30 päivää siitä kun raportoitavaan järjestelyyn liittyen on tarjottu tukea, apua tai neuvoja.   

Verohallinto on 30.4.2020 julkaissut asiaa koskien syventävän vero-ohjeen, joskin asiaan liittyy sääntelyn luonteesta johtuen vielä monia avoimia ja tulkinnallisia kysymyksiä. Suomen Bird & Birdin verotiimi seuraa tiiviisti Verohallinnon mahdollisesti päivittyvää ohjeistusta sekä asiaan liittyvää käytäntöä. Avustamme mielellämme asiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tulemme järjestämään asiaan liittyen erillisiä koulutustilaisuuksia.