Vuosi 2021 – muita verotuksen muutoksia

 Sami Tuominen, Mikko Lehti

12-2020

Vuosi 2021 tuo mukanaan myös muita verotusta koskevia muutoksia. Muutosten vaikutukset ja mahdollisuudet on hyvä tuntea ja tunnistaa. Esittelemme tiiviisti muutamia keskeisiä muutoksia, joihin on syytä tarvittaessa reagoida.

Ulkomainen yritys on jatkossa Suomessa yleisesti verovelvollinen myös tosiasiallisen johtopaikan perusteella.

Kotimaisena yhteisönä ja siten Suomessa yleisesti verovelvollisena on vakiintuneesti pidetty Suomessa rekisteröityä tai perustettua yhteisöä. Jatkossa yleisesti verovelvollisena pidettäisiin myös ulkomaista yhteisöä, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Aikaisemmin ulkomaisen yhteisön johtopaikka on voinut aikaansaada Suomelle verotusoikeuden ulkomaisen yhteisön tuloon vain siltä osin kuin tulo on liittynyt johtopaikan vuoksi Suomeen muodostuneeseen kiinteään toimipaikkaan.

Ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka sijaitsisi paikassa, jossa yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset tehdään yhteisön hallituksen tai muun vastaavan päätöksentekoelimen toimesta ottaen huomioon muut yhteisön organisointiin ja liiketoimintaan liittyvät olosuhteet. Muutoksen myötä kotimainen sääntely yleisestä verovelvollisuudesta yhteisöjen osalta vastaisi sääntelyä useissa muissa valtiossa.

Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta ja sitä sovelletaan pääsääntöisesti ensimmäisen kerran verovuoden 2021 verotuksessa. Ehdotuksen mukaan tosiasiallinen johtopaikka -säännökseen sisältyisi kuitenkin siirtymäsäännös, jonka mukaan lakia sovellettaisiin toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa perustettuun tai rekisteröityyn, sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun yhteissijoitusyritykseen sekä toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa perustettuun tai rekisteröityyn, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettuun vaihtoehtorahastoon ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. 

Ehdotukseen sisältyy monia tulkinnallisia elementtejä ja sillä voi olla lukuisia vaikutuksia esimerkiksi verosopimusmääräysten soveltamiseen, kiinteä toimipaikan muodostumiseen, tappioihin ja mahdolliseen exit -verotukseen.

Konsernivähennyksen mahdollisuus käyttöön

Hallituksen esityksen mukaan toisessa ETA-valtiossa sijaitsevan, vähintään 90-prosenttisesti omistetun tytäryhtiön lopulliset tappiot huomioitaisiin suomalaisen emoyhtiön verotuksessa tehtävällä niin sanotulla konsernivähennyksellä. Konsernivähennys olisi emoyhtiön verotuksessa tehtävä ylimääräinen vähennys, jota olisi vaadittava viimeistään ennen verovuoden verotuksen päättymistä. Vähennystä vaatiessaan emoyhtiön olisi esitettävä selvitys tappioiden EU-oikeuden mukaisesta lopullisuudesta sekä muut laissa säädetyt edellytykset. Konsernivähennys olisi mahdollista tehdä ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Ehdotetulla lailla mahdollistetaan ETA-valtiossa sijaitsevan ulkomaisen tytäryhtiön lopullisten tappioiden huomioiminen laissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin EU-oikeuden vaatimusten mukaisesti.

Energiaverotuksen muutoksia 2021

Teollisuuden sähköveroa alennetaan EU:n sallimalle minimitasolle vuonna 2021. Samalla energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksesta kuitenkin luovutaan vaiheittain neljän vuoden määräajassa siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää olisi oikeutettuja palautukseen. Lisäksi lämmitys-, voimalaitos- tai työkonekäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden verotusta ehdotetaan kiristettäväksi ja yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon verotukea ehdotetaan alennettavaksi.