Määräaikainen veroetu kannustamaan yrityksiä tutkimus- ja kehittämistoimintaan

 Sami Tuominen, Matias Vikström

12-2020

Marinin hallitus on esittänyt määräaikaista lisävähennystä T&K-toimintaan liittyviin tutkimusyhteistyömenoihin verovuosille 2021–2025. Vähennys on suora verokannustin, jonka tarkoitus on ohjata elinkeinotoimintaa harjoittavia yrityksiä yhteistyöhön tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioiden kanssa.

Lisävähennyksen soveltuessa T&K -menon (nk. alihankintalaskun) saisi vähentää verotuksessa 1,5 -kertaisena, ja sitä sovellettaisiin verovuosina 2021–2025. Lisävähennys soveltuu mikäli edellytykset täyttäviä menoja on 10.000–1.000.000 euroa (minkä ylittävältä osalta vähennyksiä ei enää myönnetä), eli konkreettinen verohyöty vähennyksestä voi olla enimmillään 100.000 euroa vuodessa. Vähennyksen voi saada vain siihen osaan menoista, johon ei ole saatu suoraa julkista rahoitusta.

Lisävähennykseen olisivat oikeutettuja ne elinkeinonharjoittajat, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä lain määritelmän mukaisen tutkimusorganisaation kanssa. Näitä ovat ETA-alueella toimivat yhteisöt, joiden päätavoite on tutkimustoiminnan harjoittaminen tai tutkimustulosten levittäminen riippumattomasti. Määritelmä tukeutuisi osittain EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen määritelmään tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiosta, ja voisi siten kattaa esimerkiksi korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.

Lisävähennykseen oikeuttavan menon perusteena pidettäisiin sitä määrää, jonka tutkimusorganisaatio on laskuttanut verovelvolliselta tehtyyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeeseen liittyen. Lisävähennyksen ulkopuolelle jäisivät mm. lahjoitukset, koulutusalihankinta sekä muut T&K-hankkeisiin liittyvät menot, kuten omien työntekijöiden palkat. Alihankintalaskun vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olisi lisäksi se, että siihen liittyvät sopimukset on tehty ehdotetun lain voimaantulon jälkeen. Lain ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2021.