Kone- ja laiteinvestoinneista on mahdollisuus tehdä korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

 Mikko Lehti

09-2020

Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020 – 2023 annettu laki on tullut voimaan 1.1.2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Uusista ja aikaisintaan 1.1.2020 käyttöönotetuista verovelvollisen oman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä olevista koneista ja laiteinvestoinneista tehtävät poistot saavat edellä mainittuina verovuosina olla enintään 50 prosenttia 25 prosentin sijaan.

Mahdollisuus korotettujen poistojen tekemiseen koskee elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavia verovelvollisia kuten liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä sekä yhteisöjä ilman toimialakohtaisia rajoituksia.

Korotettujen poistojen vähentäminen elinkeinotoiminnan tulosta edellyttää niiden vastaavaa vähentämistä myös kirjanpidossa. Verohallinto on 28.2.2020 julkaissut korotetuista poistoista erillisen syventävän vero-ohjeen, jota on päivitetty 5.6.2020.

Mahdollisuus tehdä korotettuja poistoja on hyvä huomioida esimerkiksi investointien suunnittelussa sekä yleisessä tilinpäätössuunnittelussa. Avustamme mielellämme asiaan liittyvissä verokysymyksissä.