KHO:lta linjamuutos aikaisempaan verotuskäytäntöön - Kiinteistön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen arvonlisäveron vähennyskelpoisuus

 Sami Tuominen

08-2019

Korkein hallinto-oikeus on elokuussa 2019 julkaistussa tuoreessa kiinteistösijoitustoimintaa koskevassa ratkaisussaan KHO 2019:94 muuttanut arvonlisäverojen vähennysoikeutta koskevaa käytäntöään.

Ratkaisussa KHO 2019:94 oli kyse eläkevakuutusyhtiöstä, joka harjoitti laajaa vuokraustoimintaa vuokraamalla kiinteistöjä sekä hallitsemiensa keskinäisten kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tiloja. Eläkevakuutusyhtiö oli verovelvollisuusryhmän jäsenenä hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ja vuokrannut kiinteistöt ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden tilat pääasiassa verollisilla vuokrasopimuksilla. Korkein hallinto-oikeus katsoi kiinteistöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myynnin olevan eläkevakuutusyhtiön kiinteistösijoitustoiminnan välitön, pysyvä ja välttämätön jatke ja kuuluvan siten arvonlisäveron soveltamisalaan. Myytävien kohteiden myyntihinnat määräytyivät markkinoilla eivätkä myyntiin liittyvien palveluiden hankintakustannukset näin ollen sisältyneet kohteiden myyntihintaan. Myyntikulut eivät näin ollen olleet osa kiinteistöjen tai kiinteistöyhtiöiden myynnin hinnanmuodostusta eivätkä kyseiset palvelut kohdistuneet suoraan ja välittömästi kohteiden myyntiin vaan niiden katsottiin olevan kiinteistöliiketoimintaan kuuluvien liiketoimien hinnan osatekijöitä ja siten yhtiön yleiskuluja. 

Ratkaisu poikkeaa Verohallinnon aiemmin noudattamasta käytännöstä ja antamasta ohjeistuksesta laajentamalla myyntiin liittyvien kulujen vähennysoikeutta. Mikäli yrityksenne on suorittanut kiinteistöjen tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyntejä vuosien 2016-2019 aikana, ja joihin liittyvien kulujen arvonlisäverot on jätetty vähentämättä, avustamme mielellämme sen selvittämisessä, onko vähentämättä jäänyttä arvonlisäveroa mahdollista hakea palautettavaksi.