Hallituksen esitys liikesalaisuuslaiksi on annettu eduskunnalle 12.4.2018

 Tom Vapaavuori

04-2018

Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettavaksi eduskunnalle. Esitys annettiin valtioneuvoston yleisistunnossa 12.4.2018.

Uudessa liikesalaisuuslaissa yhdenmukaistettaisiin EU-jäsenvaltioiden liikesalaisuuksia koskevia lainsäädäntöjä. Laissa säädettäisiin liikesalaisuuksien suojasta ja siviilioikeudellisista oikeussuojakeinoista. Lisätietoja hallituksen esityksestä on luettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivujen uutisesta täältä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman liikesalaisuusdirektiiviä toimeenpanevan työryhmän jäsenenä oli toimistomme osakas Tom Vapaavuori, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan ”Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset”. Kirja päivitetään lain voimaantulon yhteydessä vastaamaan uutta sääntelyä.