Hallituksen esitys liikesalaisuuslaiksi on annettu eduskunnalle 12.4.2018

13 huhtikuuta 2018

Tom Vapaavuori

Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettavaksi eduskunnalle. Esitys annettiin valtioneuvoston yleisistunnossa 12.4.2018.

Uudessa liikesalaisuuslaissa yhdenmukaistettaisiin EU-jäsenvaltioiden liikesalaisuuksia koskevia lainsäädäntöjä. Laissa säädettäisiin liikesalaisuuksien suojasta ja siviilioikeudellisista oikeussuojakeinoista. Lisätietoja hallituksen esityksestä on luettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivujen uutisesta täältä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman liikesalaisuusdirektiiviä toimeenpanevan työryhmän jäsenenä oli toimistomme osakas Tom Vapaavuori, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan ”Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset”. Kirja päivitetään lain voimaantulon yhteydessä vastaamaan uutta sääntelyä.