Tytäryhtiöosakkeiden myyntiin liittyvien asiantuntijahankintojen arvonlisäveron vähennyskelpoisuus – KHO:lta linjanmuutos aiempaan verotuskäytäntöön

 Sami Tuominen, Mikko Laapas

11-2017

Laaja-alaiset yrityskauppoihin liittyvät Corporate Finance neuvontapalvelut ovat arvopaperikaupan välittömänä osana arvonlisäverottomia rahoituspalveluita eikä niistä synny arvonlisäverokustannuksia yrityksille. Osakekauppoihin voi liittyä kuitenkin myös arvonlisäverollisia asiantuntijakustannuksia kuten esimerkiksi juridisesta neuvonannosta johtuvia asiantuntijapalkkioita. Verotuskäytännössä tällaisten asiantuntijahankintojen arvonlisävero on vakiintuneesti katsottu osakekauppaan liittyvänä vähennyskelvottomaksi.

Päätöksessä KHO 2017:129 korkein hallinto-oikeus on vahvistanut tulkinnan, jonka mukaan arvonlisäverollisen toiminnan lopettamiseen liittyvien hankintojen arvonlisäverot ovat vähennyskelpoisia yhtiön liiketoiminnan yleiskuluna edellyttäen, että vähennystä hakevan yhtiön toiminta ennen toiminnan lopettamista on ollut arvonlisäveron soveltamisalaan kuuluvaa vähennykseen oikeuttavaa toimintaa. Toiminnan lopettamiseen liittyvien yleiskulujen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen siltä osin, kun yleiskulut ovat allokoitavissa arvonlisäverottomaan tai arvonlisäveron soveltamisalaan kuulumattomaan toimintaan.

Verohallinto on kyseisen päätöksen jälkeen 11.9.2017 antamassa tiedotteessa todennut, että osakkeiden myyntikulujen arvonlisävero on vähennyskelpoinen myös silloin, kun liiketoiminnan lopettaminen koskee vain jotakin konsernin liiketoiminta-aluetta ja konsernin muu liiketoiminta jatkuu. Verohallinto korostaa kuitenkin, että KHO:n päätöksessä esitetty periaate on sovellettavissa myös muissa liiketoiminnan lopettamistilanteissa, kun emoyhtiö myy sellaisten konserniyhtiöiden osakkeita, joille se on suorittanut arvonlisäverollisia hallintopalveluita. Epäselväksi jää, onko arvonlisäverollisten palveluiden tarjoaminen juuri kaupan kohteena oleville tytäryhtiöille arvonlisäveron vähennysoikeuden edellytyksenä ja millä perusteella. Johdonmukaista olisi noudattaa samaa tulkintaa aina silloin, kun myydään yhtiön arvonlisäverollisen elinkeinotoiminnan piiriin kuuluvat tytäryhtiöosakkeet.

Yritykset, jotka ovat myyneet tytäryhtiöosakkeita ja käsitelleet osakekauppaan liittyvien hankintojen arvonlisäveron vähennyskelvottomana eränä saavat tietyin edellytyksin hakea arvonlisäverotukseen muutosta. Bird & Birdin veroasiantuntijat auttavat mielellään vähennysoikeuden selvittämisessä.