Verotusta koskeva automaattinen tietojenvaihto laajenee 2016

 Sami Tuominen

12-2015

EU-maat lisäävät keskinäistä verotustietojen vaihtoa direktiiviin perustuvan ns. EU-FATCA:n nojalla. Jo nykyisin verotustietoja vaihdetaan unionin jäsenmaiden välillä, mutta tietojenvaihto laajenee koskemaan myös esimerkiksi pankkitalletuksia, muuta sijoitusvarallisuutta ja niistä saatuja tuloja. Vastaava tietojenvaihto alkaa myös OECD-maiden välillä ja Suomi on solminut tietojenvaihtoa koskevan FATCA -sopimuksen myös USA:n kanssa. Tiivistettynä tämä tarkoittaa, että Suomen Verohallinto saa entistä enemmän tietoa Suomessa verovelvollisten ulkomaisesta varallisuudesta ja ulkomaantuloista automaattisesti. Automaattinen tietojenvaihto käynnistyy niin, että ensimmäisiä tietoja EU- ja OECD-maiden välillä vaihdetaan vuonna 2017. Tällöin vaihdon kohteena ovat vuoden 2016 verotustiedot. Tietojenvaihdon aikatauluun on muutamia yksittäispoikkeuksia. USA:n kanssa tietojenvaihto on jo alkanut ja esimerkiksi Sveitsin kanssa tietoja vaihdetaan automaattisesti näillä näkymin ensimmäisen kerran vuonna 2018, jolloin vaihdannan kohteena ovat vuoden 2017 verotustiedot.

Automaattinen tietojenvaihto lisää verovalvonnan tehokkuutta ja on lisätyökalu verovalvontaan. Verohallinnolla on jo nykyisin mahdollisuus esittää pyyntö toisen maan viranomaiselle tietojen vaihtamiseksi verotusta varten. Pyyntö kuitenkin edellyttää haluttujen tietojen riittävää yksilöintiä. Automaattisen tietojenvaihdon myötä Verohallinnolla on mahdollisuus verrata ulkomailta saatuja automaattisen tietojenvaihdon tulo- ja varallisuustietoja verovelvollisen itse ilmoittamiin tietoihin. Mikäli veroilmoituksella ilmoitetut tiedot poikkeavat saaduista tarkkailutiedoista, voi Verohallinto alkaa selvittää asiaa muun muassa verovelvolliselle lähetettävällä lisätietopyynnöllä. Verohallinto voi esimerkiksi kehottaa ilmoittamaan tulot, jotka näyttävät automaattisen tietojenvaihdannan perusteella puuttuvan verovelvollisen veroilmoitukselta. Verohallinto voi myös esittää kyselyjä varojen alkuperästä ja selvittää muita verotuksen toimittamiseen tarvittavia tietoja.

Mikäli automaattinen tietojenvaihto antaa aihetta selvittää myös aiempien vuosien tulotietoja, voi Verohallinto lähtökohtaisesti selvittää myös näiden aiempien vuosien verotuksen oikeellisuutta. Verohallinto pyytää verotuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi ja mahdollisesti aiempien verovuosien oikaisemiseksi pääsääntöisesti ensin tietoa verovelvolliselta itseltään. Mikäli tietoa ei tätä kautta saada, voidaan tietoa pyytää myös virka-aputeitse ulkomailta. Vuoden 2016 verotustietojen vaihdannalla voinee siis olla vaikutusta myös aiempien verovuosien valvontaan.

Mikäli verotukseen liittyviä tietoja on jäänyt ilmoittamatta, on asiat syytä saattaa kuntoon ennen automaattisen tietojenvaihdon alkamista. Hallituksen vedettyä pois esityksensä verotuksen ns. tehokkaasta katumisesta, ei verovelvollinen saa automaattista suojaa rikosoikeudellisilta sanktioilta ilmoittaessaan puuttuvia tuloja. Viranomaiset suhtautuvat kuitenkin lähtökohtaisesti myönteisemmin oma-aloitteisiin oikaisuihin kuin tilanteisiin, joissa verotusta oikaistaan viranomaisaloitteisesti esimerkiksi automaattisen tietojenvaihdon avulla saadun informaation perusteella. Etenkin pienempien ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyöntien osalta on mahdollista hoitaa oikaisu kokonaan hallintomenettelynä, jolloin sanktiona määrätään rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan veronkorotus. Tekemällä oikaisun vielä vuoden 2015 aikana, on asia mahdollista saada vireille ennen automaattisen tietojenvaihdon käynnistymistä.