Verotuksen oikaiseminen ja armahduslaki

 Sami Tuominen

10-2015

Hallitus on antanut esityksen niin sanotusta armahduslaista, joka on esityksen mukaan tulossa voimaan vuoden 2016 alusta alkaen vuoden määräajaksi. Lain voimassaoloaikana tehdyt oma-aloitteiset tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen oikaisut käsitellään ilman, että verovelvolliselle voidaan määrätä rikosoikeudellista sanktiota. Rikosoikeudellisen sanktion sijaan verovelvolliselle määrätään oikaisun määrästä riippuva hallinnollinen veronkorotus.

Ulkomailla olevien tilien tuotot ja kulut tulee ilmoittaa vuosittain Verohallinnolle veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Mikäli tuloja on jäänyt ilmoittamatta, veroviranomainen voi oikaista verotusta takautuvasti. Vanhin avoinna oleva verovuosi, johon voidaan tehdä muutoksia, on vuosi 2009.  Näin ollen tällä hetkellä oikaistavia vuosia on kuusi: 2009 - 2014. Kuitenkin armahduslain voimassaoloaikana voidaan verotusta oikaista peräti 11 vuotta eli vuodet 2004 - 2014. Lisäksi vuodelta 2015 on annettava vastaavanlaiset tiedot säännönmukaisessa verotuksessa sekä myös jatkossa tulevina vuosina ilmoitettava tulot veroilmoituksella oma-aloitteisesti.

Veroviranomainen suhtautuu usein suopeasti verotuksen oma-aloitteisiin oikaisuihin eli tilanteisiin, joissa verovelvollinen on itse aloitteellinen oikaisemaan aikaisempien vuosien verotustaan. Mikäli oikaisuprosessi käynnistyy viranomaisten toimesta, ei verovelvollinen lähtökohtaisesti saa suojaa rikosoikeudellisia tai muitakaan sanktioita kohtaan.

Tarkempaa tietoa armahduslaista löytyy Edilexin internatsivuilta.

 

Kirjoittajat