Osinkojen verotus muuttuu direktiivimuutoksen täytäntöönpanon yhteydessä

 

11-2015

Hallitus on esittänyt elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että siihen sisällytetään EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin edellyttämät muutokset, joilla ehkäistään osinkoveroetujen väärinkäyttöä ja pyritään rajoittamaan aggressiivista verosuunnittelua.

Tällä hetkellä yhteisöjen saamat osinkotulot listaamattomista yhtiöistä ovat Suomessa laajasti verovapaita riippumatta siitä, onko se osingonjakajalle verotuksessa vähennyskelpoinen vai vähennyskelvoton. Verovapaus on Suomessa säädetty jopa laajemmaksi kuin EU:n emo-tytäryhtiödirektiivi edellyttäisi. Esitetyn lakimuutoksen myötä yhteisön saamien osinkojen verovapautta rajoitetaan tilanteissa, joissa osinko on suorituksen maksajalle verotuksessa vähennyskelpoinen. Lakimuutos vaikuttaa ennen kaikkea erilaisiin ns. hybridijärjestelyihin, joissa jaettua osinkoa on käsitelty jakajan verotuksessa vähennyskelpoisena eränä, vaikka se on saajalleen verovapaata tuloa. Jatkossa osinkoa saavan yhteisön tulee verotustaan varten selvittää, onko suorituksen maksaja voinut vähentää suorituksen verotuksessaan.

Lisäksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osinkoverotusta koskevaan sääntelyyn ehdotetaan lisättäväksi yleinen väärinkäytön vastainen säännös. Säännöstä sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa epäaitoihin järjestelyihin, joiden vähintäänkin yhtenä keskeisenä tarkoituksena on pykälän vastaisen veroedun saavuttaminen. Osinkotulo, johon säännöstä sovelletaan, on kokonaan veronalaista tuloa.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2016 alusta, ja sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. Yhtiöt, joiden kuluva tilikausi päättyy vasta vuoden 2016 puolella, ovat jo voineet saada osinkoa, jota kohdellaan veronalaisena tulona. Mikäli yhtiönne saa ulkomailta osinkotuloa, on suositeltavaa selvittää osinkoverotuksen muutoksen mahdolliset vaikutukset.

 

Kirjoittajat