Parlement stemt voor wijziging van de Telecommunicatiewet en zet kop op Europese regelgeving

By Feyo Sickinghe

06-2011

Op 22 juni stemde de Tweede Kamer over wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de gewijzigde Europese telecomrichtlijnen. Er zijn tien amendementen en drie moties ingediend die belangrijke gevolgen hebben voor de telecommunicatiemarkten. Alleen het amendement inzake internettoegang als universele dienst en de motie inzake deep packet inspection bij net neutraliteit werden verworpen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen van de Tweede Kamer. Alleen het amendement inzake internettoegang als universele dienst en de motie inzake deep packet inspection bij net neutraliteit werden verworpen.

De wetswijziging zal naar verwachting in werkingtreden op 1 januari 2012.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Feyo Sickinghe.

Verzwaarde motiveringsplicht OPTA geschrapt (15)
Met het vervallen van de verzwaarde motiveringsplicht hoeft OPTA in marktanalysebesluiten niet meer door middel van een prospectieve analyse in kwalitatieve en kwantitatieve zin de gevolgen van het besluit te onderbouwen en dat een minder ingrijpende maatregel niet effectief is. De verzwaarde motiveringsplicht gaf telecomaanbieders een extra juridisch handvat om aan te sturen op vernietiging van marktanalysebesluiten. Recentelijk zijn meerdere marktanalysebesluiten van OPTA in beroep vernietigd. De Tweede Kamer vindt dat de verzwaarde motiveringsplicht OPTA belemmert in de uitvoering van haar toezichthoudende taak. OPTA behoudt wel haar normale motiveringsplicht.

Verbod op afluisteren (16)
Er komt een expliciet verbod voor telecomaanbieders op het zelfstandig afluisteren of aftappen van het verkeer tenzij de abonnee daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Telecomaanbieders gaan in de praktijk altijd uit van het adagium ‘geen boodschap aan de boodschap’. De wijziging zal dan ook geen grote gevolgen hebben voor de consument.

Wederverkoopverplichting (18)
OPTA kan een toegangsverplichting opleggen aan aanbieders van een programmadienst. Daarnaast moet OPTA een aanbieder van een programmadienst die aanmerkelijke marktmacht heeft, altijd de verplichting opleggen aan deze aanbieder met aanmerkelijke marktmacht om de dienst en bijbehorende faciliteiten op groothandelsniveau aan te bieden aan concurrenten voor wederverkoop. Dit tegen een door OPTA vastgesteld tarief. De enige uitzondering op deze verplichting kan worden gemaakt indien er sprake is van een zeer klein omroepnetwerk met een zeer gering aantal gebruikers. Niet nader toelicht is in welke gevallen daarvan sprake is.
 
Stimulering toetreding nieuwkomers mobiele telecommarkt (23)
In de veilingregeling moet 2 x 15 MHz worden vrijgemaakt voor nieuwkomers op de mobiele telecommarkt in plaats van 2 x 10 MHz, met een maximum van 10 MHz per partij. Volgens de Tweede Kamer wordt hiermee genoeg ruimte gecreëerd voor toetreding van potentiële nieuwkomers, zodat de dreiging van collectieve aanmerkelijke marktmacht van bestaande aanbieders wordt gereduceerd.

Motie netneutraliteit (24)
Ingetrokken werd de motie waarin werd bepleit dat de implementatie van de onderhavige EU-richtlijnen niet eerdere kracht van wet mag krijgen dan nadat zowel het voorstel als de effecten van de Europese Commissie inzake netneutraliteit met de Kamer zijn besproken.
 
Motie deep packet inspection (25)
Verworpen werd een motie waarin de regering wordt verzocht om haar visie en inzet betreffende deep packet inspection, profiling en device fingerprinting en cookies aan de Kamer te doen toekomen in een nota.

Kabelstoring (27)
Kabelexploitanten en potentiële 800 MHz-vergunninghouders worden in een aangenomen motie opgeroepen om vóór 1 juli 2011 tot gezamenlijke afspraken te komen om te voorkomen dat consumenten te maken krijgen met verstoring van de dienstverlening via de kabel als gevolg van gebruik van de 800 MHz-band voor elektronische communicatiediensten. Om dit te voorkomen wordt de regering verzocht in de vergunningen voor de 800 MHz-band een bepaling op te nemen waarmee de minister aan vergunninghouders verplichtingen kan opleggen ten einde storing op consumentenapparatuur voor kabeldiensten te voorkomen.

Toegang tot de kabel (28)
Met een aanpassing van de Mediawet worden kabelaanbieders verplicht aan de abonnee een keuze tussen aanbieders van analoge TV- en radio te bieden. De kabelaanbieder is verplicht het ‘must carry’ signaal aan te bieden voor wederverkoop aan andere aanbieders tegen een kostengeoriënteerd tarief. Hiermee is toegang tot de kabel wettelijk geregeld. Op 23 juni publiceert OPTA een ontwerp-marktanalysebesluit over toegang tot de kabel.

Netneutraliteit (29 I)
Als eerste land in Europa neemt Nederland door middel van een fel bediscussieerd amendement het recht op vrije toegang tot het internet op in de wet met het oog op het voorkomen van een skype-, chatheffing of blokkering. Telecomaanbieders mogen geen diensten van derden over hun netwerk belemmeren of vertragen. Aanbieders mogen hun abonnementen voor internettoegang wel differentiëren in de vorm van beschikbare bandbreedte en datalimieten. Vrije internettoegang mag alleen worden beperkt (1) om de gevolgen van congestie te beperken, (2) ten behoeve van de veiligheid of integriteit van het netwerk of het randapparaat, (3) om het blokkeren van ongevraagde commerciële communicatie, zoals spam, mogelijk te maken, en (4) bij verplichting door een formele wet of op grond van een rechterlijke uitspraak. Als gevolg van deze wetswijziging worden de mogelijkheden van aanbieders om zelfstandig hun diensten te beprijzen ingeperkt.

Afrekenen per seconde (33)
De consument krijgt de mogelijkheid om altijd een telefonieabonnement te kunnen afnemen waarbij de gesprekskosten in seconden worden afgerekend. Als de gespreksduur door de aanbieder niet in seconden in rekening wordt gebracht dient het tarief vergelijkbaar te zijn met het tarief bij de andere door de aanbieder aangeboden abonnementen. De onduidelijke strekking van deze wijziging zal aanleiding geven tot meervoudige uitleg in de praktijk.

Minimale internetsnelheid als universele dienst (36)
De universele dienst wordt niet uitgebreid met internet en een minimale snelheid van de internetverbinding. Voor dit amendement was onvoldoende steun in de Tweede Kamer.

Toestemming voor opslaan cookies en verwerken persoonsgegevens (39)
Gebruikers van internet en telefonie moeten te allen tijde controle hebben over hun eigen gegevens. De gebruiker kan zelf bepalen wie zijn persoonsgegevens mag gebruiken. Voor het gebruik van zogenaamde first party cookies ter herkenning van abonnee of gebruiker bij een herhaald bezoek aan een website of afhandeling van een transacties dient de gebruiker toestemming te geven. Voor het plaatsen third party cookies en tracking cookies dient de gebruiker of abonnee ondubbelzinnige toestemming te geven. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens door middel van waarmee het surfgedrag over meerdere websites kan worden bijgehouden, bijvoorbeeld voor behavioral advertising, dient uitdrukkelijke toestemming te worden gegeven door de abonnee of gebruiker. Deze wijziging zal grote gevolgen hebben voor de advertentiemarkt aangezien in de praktijk lastig kan worden bijgehouden wie toestemming heeft gegeven. Marktspelers zullen op zoek moeten gaan naar de ruimte binnen de grenzen van de wet om de consument gerichte informatie te kunnen sturen.

Internettoegang (40)
Als gevolg van deze wijziging mag beëindiging van internettoegang alleen (1) op verzoek van de abonnee; (2) bij een tekortkoming in de nakoming van de betalingsverplichting door de abonnee; (3) bij aantoonbaar bedrog (de bewijslast ligt bij de aanbieder); (4) indien de contractstermijn van de overeenkomst afloopt en de overeenkomst met goedkeuring van de abonnee niet wordt verlengd, en (5) ter uitvoering van de wet of een rechterlijk bevel. Hiermee wordt de contractsvrijheid van de aanbieder in aanzienlijke mate beperkt.

Ideologische filtering van internettoegang (41)
Dit amendement bevat een uitzondering op het uitgangspunt van netneutraliteit doordat het mogelijk wordt dat de abonnee kiest voor een internettoegangsabonnement waarbij bepaalde diensten (porno, geweld en drugs) uit ideologische motieven worden geblokkeerd. De PvdA stemde per ongeluk voor het amendement dat zonder de steun van de PvdA niet zou zijn aangenomen. De PvdA heeft in het kader van de Verzamelwet verkeer en waterstaat een amendement ingediend dat op 23 juni in stemming zal worden gebracht. Bij aanneming van het nieuwe amendement zal het oude amendement niet in werking treden. Daarmee wordt het voorgestelde verbod op ideologische filtering van internet alsnog verworpen.

 

Authors

Image of Feyo Sickinghe

Feyo Sickinghe

Principal Regulatory Counsel
Netherlands

Call me on: +31 (0)70 353 8800