Fire Bird & Bird-advokater certificeret til nyt IT-tvistløsningsorgan

09-2013

Danske IT-Advokater har pr. 1. september 2013 indført en tvistløsningsordning, hvor eksperter kan give udtalelser i verserende IT-tvister. Bird & Bird Danmark har fire advokater repræsenteret på listen over eksperter.

Jesper Langemark, Nicolai Dragsted, Nis Peter Dall og Peter Lind Nielsen er alle blevet certificeret som eksperter i Danske IT-Advokaters nye tvistløsningsordning (herefter: Ordningen). Ordningen kan anvendes, når parterne i en IT-tvist har aftalt at lade et allerede opstået eller fremtidigt juridisk eller teknisk spørgsmål blive vurderet af Ordningens eksperter. 

Ordningen fungerer i samarbejde med Voldgiftinstituttet, hvortil anmodning om udtalelser skal sendes. Denne anmodning skal indeholde en sagsfremstilling samt et spørgetema. 

Voldgiftinstituttet udpeger, efter modtagelse af anmodning, den eller de eksperter, som findes bedst egnet til at give udtalelse i sagen. 

Den udpegede ekspert skal senest 20 dage efter anmodningens modtagelse i Voldgiftinstituttet, afgive udtalelse på grundlag af spørgetemaet. Såfremt flere eksperter er udpeget, skal disse koordinere deres udtalelser, eller hvis parterne har anmodet derom, afgive én fælles udtalelse. 

Eksperternes udtalelser er kun bindende, såfremt dette aftales mellem parterne i tvisten. Udtalelser fra de udpegede eksperter kan derfor som udgangspunkt heller ikke påberåbes i en efterfølgende retssag eller voldgiftssag. Ordningen skal derfor ses som et smidigt og effektivt alternativ til domstolene eller voldgift.
Ved anmodning om udtalelse skal parterne betale et gebyr på 7.500 kr. De udpegede eksperter fastsætter en fast pris for afgivelse af udtalelse når de udpegede eksperter har modtaget sagen. Parterne kan tilbagekalde anmodning om udtalelse to dage efter at være oplyst om prisen.

Ordningens regelsæt kan læses her (dansk) og her (English).

Forslag til klausul i kontrakten:

”I tilfælde af tvister om juridiske eller tekniske forhold, der udspring af Kontrakten, kan hver af Parterne anmode om en ikke-bindende udtalelse fra en uafhængig ekspert udpeget af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med Voldgiftinstituttets gældende regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager.”

Proposal for contract clause:

“In case of disagreements on legal or technical questions arising out of the Contract, each of the Parties may obtain a non-binding opinion from a third party expert appointed by Danish Arbitration and in accordance with Danish Arbitration’s applicable rules on legal/technical opinions in IT-matters.”