Kun knap halvdelen af de store, statslige it-projekter overholder tidsfrister og budget

 Jesper Langemark

04-2019

Den nyligt udgivne statusrapport fra Statens It-råd viser, at kun knap halvdelen af de statslige it-projekter overholder de aftalte tidsfrister og budgetter, og at halvdelen af de afsluttede projekter har haft en forsinkelse på tre måneder eller mere.

Statens It-råd

Statens It-råd er et uafhængigt råd bestående af medlemmer med stor erfaring med styring af it-projekter. Rådet har siden 2011 risikovurderet over 102 projekter og programmer med samlede udgifter på 4,5 mia. kr.

Af rådets netop offentliggjorte statusrapport fremgår, at der er sket en stigning i statens investeringer i it-projekter. Rådet udtrykker i rapporten bekymring over, at der i mere end halvdelen af de større projekter opstår tids- og budgetoverskridelser. Rådet udtrykker endvidere bekymring over, at projekterne i gennemsnit har en varighed på fire år og fire måneder, da lange projektforløb i sig selv er en risikofaktor.

Ved udgangen af 2018 var det alene 57 ud af de 102 vurderede projekter, som var afsluttede. Af de 57 afsluttede projekter blev der konstateret overskridelser af tidsrammer og budgetter i hele 56 af projekterne.

Årsager til forsinkelser

Ifølge rådet skyldes nogle af forsinkelserne, at projekter med brugerinvolvering eller samarbejde mellem flere offentlige myndigheder tager længere tid end forventet. Inddragelse af EU kan ligeledes forsinke processen.

Uklarheder og misforståelser mellem leverandørerne og myndighederne er ifølge rådet en anden central årsag til forsinkelser. Bl.a. til imødegåelse heraf blev der i 2016 udarbejdet et kodeks for det gode kunde- og leverandørsamarbejde, som skal medvirke til at forbedre parternes dialog før og under projektets gennemførelse. Kodekset kan læses her: https://digst.dk/styring/statens-it-raad/kodeks-for-det-gode-kunde-leverandoersamarbejde/

Dette stemmer overens med Danske IT-advokaters seneste undersøgelse fra december 2018, der peger på, at der opstår konflikter i hvert tredje danske it-projekt, og at dette navnlig skyldes misforståelser og manglende forventningsafstemning mellem parterne om kontraktens genstand. 

It-rådet peger også på ”interne projektfaktorer” som mulige årsager til overskridelserne. Dette dækker over faktorer som genudbud, ændringer i projektets anvendelsesområde, manglende ressourcer og omorganiseringer.

Flere Agile projekter

Rådet konstaterer på den positive side, at stadig flere af de statslige projekter anvender agile udviklingsmetoder. Dette medfører sædvanligvis færre forsinkelser og budgetoverskridelser, idet der ved brug af agile metoder er mulighed for løbende ændringer og tilpasninger af projektet og for at nedbryde projektet i mindre faser med løbende idriftsættelse af den udviklede software.

Du kan læse hele rapporten her: rapporten fra Statens It-råd 

Authors

Jesper Langemark

Jesper Langemark

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 26 20 02