Klagenævnet for Udbuds årsberetning for 2018

 Tina Johansen, Victoria Lose

07-2019

Klagenævnet for Udbud har udgivet sin sjette årsberetning, der indeholder statistiske oplysninger om klagenævnets virksomhed. Blandt andet viser årsberetningen, at klageres medholdsprocent de sidste syv år er faldet

Af Tina Johansen og Victoria Lose

Klagenævnet for Udbuds virksomhed i 2018

Klagenævnet for Udbud har i 2018 modtaget 106 klager, hvilket følger i tråd med de seneste års tendenser. Af disse 106 klager var det alene fire sager, der blev tillagt opsættende virkning. Disse kendelser vedrørende opsættende virkning medfører af og til, at den klagende part vælger at tilbagekalde klagen grundet klagenævnets "fumus-kendelser". Her afsiger klagenævnet på et foreløbigt grundlag en kendelse om, hvorvidt klagenævnet finder udsigt til, at udbudsreglerne skulle være overtrådt, og om der således er grund til annullation. I 2018 er det procentvise antal af sådanne kendelser vedr. opsættende virkning steget til 76,1 %. 

Medholdsprocenten for 2018

I 2018 afgjorde klagenævnet i realiteten 44 sager. Heraf fik 15 klagere helt eller delvist medhold, mens 29 således ikke fik. Ud af de 44 sager er det alene to kendelser, der er indbragt for domstolene, hvorfor klagenævnets kendelser i langt de fleste tilfælde udgør den endelige afgørelse i sagen. Medholdsprocenten er dermed også 34 %, hvilket er lavere end gennemsnittet gennem de sidste syv år, hvor 41,4 % af klagere fik medhold. Klagenævnet begrunder dette faldende antal af klagere, der får medhold, med, at ordregivere muligvis begår færre fejl end tidligere, hvorfor klagenævnet ikke konstaterer så mange fejl som førhen. En anden forklaring klagenævnet fremfører, er indførelsen af klagenævnslovens § 10, hvorved klagenævnets mulighed for af egen drift at tage sager op til afgørelse blev ophævet. 

Erstatningskendelser samt sagsomkostninger og -behandlingstid

Som udgangspunkt kan sagsomkostningerne maksimalt beløbe sig til kr. 75.000, men klagenævnet har mulighed for at pålægge den indklagede at betale et større beløb, hvis omstændighederne taler herfor. I eksempelvis klagenævnets kendelse af 9. februar 2018, Dansk Cater A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, hvor omkostningerne blev fastsat til kr. 100.000 til den vindende part. 

I 2018 blev der endvidere afsagt fem erstatningskendelser, der har haft en gennemsnitlig behandlingstid på ca. syv måneder. Grundet denne lange sagsbehandlingstid erfares det, at spørgsmål om erstatning ofte bliver løst uden om klagenævnet, hvorved parterne altså indgår forlig i stedet for at afvente klagenævnet. 

Klagenævnet oplyser desuden, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afviste sager og materielle kendelser i 2018 var fem måneder. Dog blev 56 % af sagerne i 2018 sluttet i løbet af de første to måneder efter klagens modtagelse, hvorved klagenævnet således ikke som udgangspunkt har lange sagsbehandlingstider.