Regeringens lovprogram 2016/2017 fra en arbejds- og ansættelsesretlig vinkel

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

10-2016

Regeringen er i forbindelse med folketingsårets start i oktober 2016 kommet med lovprogrammet for folketingsåret 2016/2017, herunder også med flere lovforslag som forventes fremsat af beskæftigelsesministeren, Jørn Neergaard Larsen.

Beskæftigelsesministerens lovforslag er bl.a. følgende:

Ændring af ferieloven:

Som beskrevet i et tidligere nyhedsbrev, der kan læses her, blev der i efteråret 2015 nedsat et Ferielovsudvalg, som skal nytænke det danske ferielovssystem. Dette sker på baggrund af EU-kommissions kritik af det danske ferielovsystem, som Kommissionen mener, er i strid med de EU-retlige ferieregler, herunder særligt det forskudte optjeningsår og ferieår.

Oprindeligt blev det meddelt, at Ferielovsudvalget ville komme med en betænkning i efteråret 2016. Det fremgår dog nu af lovprogrammet, at der forventes at blive fremsat et lovforslag i februar 2017, samt at lovforslaget har til formål at sikre en enklere og mere moderne ferielov, der er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Lovforslaget vil således følge op på den kommende betænkning fra Ferielovsudvalget.

Ændring af barselsloven og barselsudligning på det private arbejdsmarked:

Et lovforslag indebærer regelforenklinger i barselsloven. Formålet hermed er at rette op på en utilsigtet ændring af barselsloven i 2012, hvorved reglen om, at arbejdsgiveren mister retten til refusion, såfremt arbejdsgiveren ikke overholder fristen for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær til Udbetaling Danmark, udgik.

 

Endvidere ønsker man med et lovforslag bl.a. at digitalisere beskæftigelseskravet og beregningsreglerne for retten til barselsdagpenge efter samme princip som sygedagpenge.

 

Lovforslagene forventes fremsat i henholdsvis oktober 2016 og januar 2017.

 

Ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring:

Lovforslaget har til formål at tilpasse arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Det indebærer bl.a., at de nuværende branchearbejdsmiljøråd erstattes af Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, at den tværgående partsindsats styrkes, og at finansieringen af partsindsatsen justeres. Lovforslaget forventes fremsat i november 2016.

Ændring af visse ansættelsesretlige love :

EU har i oktober 2015 vedtaget et direktiv (EU) 2015/1794 om søfarendes rettigheder. Formålet med lovforslaget er at implementere direktivet i dansk lov. Med forslaget vil en række undtagelsesbestemmelser i relation til søfarende, der i dag findes i en række ansættelsesretlige love, blive ophævet eller ændret. Lovforslaget forventes fremsat i januar 2017.

 

Bird & Birds kommentarer:

Bird & Bird vil som altid følge lovforslagenes behandling i Folketinget og vil vende tilbage med en opdatering, når der er nyt herom.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14