Opsigelse på grund af alder udløste godtgørelse på 180.000 kr.

 Soeren Narv Pedersen, Jannie Stenmann Jensen

04-2016

Den 1. januar 2016 trådte en ny lovændring i forskelsbehandlingsloven i kraft. Lovændringen afskaffede den hidtidige adgang i loven for arbejdsgivere og medarbejdere til individuelt at aftale, at medarbejdere automatisk fratræder, når de fylder 70 år.

Ændringen har betydet, at eksisterende aftaler om pligtmæssig fratræden på grund af alder pr. 1. januar 2016 er ugyldige, ligesom det pr. 1. januar 2016 og fremadrettet ikke vil være gyldigt at indgå sådanne aftaler. Aftaler i strid hermed udgør en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven – i hvert fald hvis de håndhæves - og af ansættelsesbevisloven. Medarbejderen kan i den forbindelse kræve godtgørelse både efter forskelsbehandlingsloven og ansættelsesbevisloven.

Ligebehandlingnævnet har den 3. marts 2016 truffet afgørelse i en sag, hvor en kvinde, da hun fyldte 70 år, blev opsagt med henvisning til en bestemmelse i personalehåndbogen, hvoraf det fremgik, at fratrædelsesalderen var 70 år. Kvinden indklagede arbejdsgiveren for Ligebehandlingsnævnet med påstand om betaling af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven grundet afskedigelse på grund af alder.

Den pågældende tvist vedrørte tiden før den nye lovændring trådte i kraft, og det var således på det tidspunkt, hvor kvinden blev opsagt, lovligt i henhold til forskelsbehandlingsloven at indgå aftaler om pligtmæssig fratrædelse på grund af alder. Spørgsmålet i den konkrete sag var derfor, om der var indgået en bindende aftale om pligtmæssig fratrædelse. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at det forhold, at der i personalehåndbogen måtte have været en bestemmelse om automatisk fratræden, når man blev 70 år, ikke uden videre udgjorde en del af det konkrete ansættelsesforhold, men skulle have været aftalt særskilt. Kvinden fik derfor medhold i sin klage og fik tilkendt en godtgørelse på 180.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

Godtgørelsen blev blandt andet udmålt under hensyntagen til ansættelsesperiodens længde og lønnens størrelse.

 

Bird & Birds kommentar

Den ovenfor nævnte afgørelse vedrører tiden før lovændringen, men illustrerer alligevel vigtigheden af, at virksomheder fremadrettet ikke indgår aftaler om pligtmæssig fratræden på grund af alder og får ændret eventuelle vilkår herom i allerede eksisterende ansættelseskontrakter. Ændringer af eksisterende vilkår om pligtmæssig fratræden kan ske ved udarbejdelsen af et tillæg til kontrakten. Ligeledes viser afgørelsen, at der ikke kan lægges vægt på alder i forbindelse med opsigelse.

Afgørelsen peger i retning af, at ugyldige vilkår om pligtmæssig fratræden vil udløse godtgørelse til medarbejderen i samme størrelsesorden som på ligebehandlingsområdet, det vil sige mellem 6-12 måneders løn.

Derudover kan der fremsættes godtgørelseskrav for overtrædelse af ansættelsesbevisloven, som formentlig kan udløse godtgørelser på op til 10.000 kr. og i grove tilfælde højere beløb.

Det skal særligt bemærkes, at forskelsbehandlingsloven tillige gælder for direktører, hvorfor et forbud i eksisterende direktørkontrakter om pligtmæssig fratræden på grund af alder tillige er ugyldige.

Vil du vide mere

Bird & Bird bistår gerne med at udarbejde tillæg til eksisterende kontrakter, der indeholder ugyldige vilkår om pligtmæssig fratræden. Ønsker du bistand hertil, eller har du i øvrigt spørgsmål herom, er du velkommen til at kontakte Søren Narv Pedersen på soren.pedersen@twobirds.com, Jannie Jensen på jannie.jensen@twobirds.com eller Mia Boesen på mia.boesen@twobirds.com.

 

Authors

Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14